Undervisningsplaner for linjefaget Naturfag på 2. årgang

Undervisningsplan Naturfag 2. årgang, skoleåret 18-19

-        Arbejdspapir, opdateret 16. juli

Formål:

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så dyb indsigt som muligt i naturen, livet og den verden som omgiver os.

 

Undervisningen i Naturfag sigter imod at udvikle et undervisningsmiljø baseret på værdier som nysgerrighed, udforskning, diskussion, kritisk sans, logik, glæde og trivsel.

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivendeog praktisk livsoplysning omkring bæredygtig udvikling.

 

Målsætningen for Naturfag:

Målet med dette første semester i Naturfag er særligt at inspirere den enkelte studerende til at forberede sig på at kunne begynde at undervise i naturfagene natur/teknologi, geografi og biologi ude i skolerne i praktikåret.

Målet for alle 4 semestre i linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen opnår en tilfredsstillende grad af mestring af 3 ting: Viden, færdigheder og formidling.

- Viden indenfor udvalgte naturfaglige områder, fordelt på fire forskellige former for viden:

Aktuel viden : Dette vil sige at følge med i hvad der kommer af nyheder indenfor det naturfaglige område (geografiske og biologiske) + hvad der er aktuelt ude i den lokale natur netop nu.

Naturhistorisk viden: Dette vidensområde dækker såvel en række arters naturhistorie som elementer af videnskabshistorien. I begge tilfælde er målet at kunne fortælle levende, detaljeret og interessevækkende om arten (som for eksempel musvit, bøgetræ eller vandedderkop) eller om et kapitel i videnskabens historie (som for eksempel livets opståen, istiderne eller Darwins rejse med Beagle).

Overbliksviden: Målet er at få en form for overblik over de 7 naturfaglige hovedområder, som vi har valgt at fokusere på i linjefaget: Jordkloden, vejr & klima, økologi, globalisering & bæredygtig udvikling, evolution, menneskets biologi (krop) og teknologi.

Overbliksviden vil sige at have en form for indre, mentalt videnslandskab over området, således at man har overblik til at kunne undervise sammenhængende og længerevarende i området + til at kunne vinkle eller forklare området på forskellige måder og til forskellige målgrupper.

Grundlæggende viden: At kunne forstå og forklare 21 grundlæggende naturfaglige emner:  Jordklodens opbygning, geologiske processer og det danske landskab; vejret, klimazoner og vandets kredsløb; fotosyntese, stofkredsløb (kulstof- og kvælstofkredsløbet) og økosystemer; demografi, internationale konflikter og bæredygtighed; systematik, Darwins evolutionsteori og livets udvikling; ernæring, sanser og seksualitet; affald, sukker og energikilder.

- Færdigheder indenfor vores del af det naturfaglige område, hvilket vil sige færdigheder indenfor de 3 hovedområder feltarbejde, laboratoriearbejde og faglig læsning.

Feltarbejde vil i vores sammenhæng sige ekskursioner, forsøgsmarker og skolehaver. Målet er, at man efter endt uddannelse her kan

-        Planlægge og lede naturfaglige ekskursioner, såvel indenfor en timeramme som med overnatning

-        Planlægge og udføre forsøg med landbrugsafgrøder på små markstykker

-        Planlægge, drive og udvikle enkle former for skolehaver, med særligt henblik på uddannelse i bæredygtig udvikling

Laboratoriearbejde vil bredt sagt sige at kunne arbejde ud fra den naturvidenskabelige metode i et forholdsvist enkelt opbygget laboratoriemiljø (et skolelaboratorium), og mere konkret sagt sige at kunne håndtere fagligt udstyr som mikroskop, stereolup, kikkert, teleskop, akvarium, vandtestsæt, varmeskab, botanikerlup, skalpel og opslagsværker.

Faglig læsning : I Naturfag læser vi faglitteraturen på 3 niveauer:

- internationale akademiske lærebøger

- danske lærebøger, tidsskrifter og avisartikler på seminarieniveau

- hjemmesider, først og fremmest Videnskab.dk

Målet er, at alle studerende mestrer faglig læsning på det midterste og på det nederste niveau, og får en smagsprøve på og en fornemmelse for det højeste niveau. Derudover er det højeste niveau der som en mulighed for de studerende, som har særlige forudsætninger, interesser eller ambitioner om også at mestre dette niveau.

- Formidling af naturfaglig viden og færdigheder på en professionel måde, hvilket især vil sige at kunne gøre det inspirerende, klart, varieret, struktureret, tilpasset til den givne målgruppe og med brug af en så korrekt og opdateret viden som muligt.

 

Indhold

Uge

Indhold i overskrifter

Forberedelse og mere info

32

Intro

 

33

 

 

34

Økologi/Natur

 

35

 

 

36

Naturfag aktuelt – september

 

37

 

 

38

Globalisering & Bæredygtig udvikling

 

39

 

 

40

Naturfag aktuelt – oktober

Mere Liv i Haven – festival, lørdag den 27. oktober i Kolding

41

 

 

44

Evolution

 

45

 

 

46

Naturfag aktuelt – november

 

3

Naturfag aktuelt – januar

 

4

 

 

5

Krop/Mennesket

 

6

 

 

8

Naturfag aktuelt – februar

 

9

 

 

10

Fællesfaglige forløb – CO2

 

11

 

 

12

Naturfag aktuelt – marts

 

17

Naturfag aktuelt – april

 

18

 

 

21

Fællesfagligt forløb – Landbrug

 

22

 

 

23

Naturfag aktuelt – juni

 

25

Afrunding og evaluering

 

 

I alt 27 uger

 

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag særlig vægt på:

-        professionstræning

-        forventningsafstemning

-        undervisningsdifferentiering

-        jævnlige ture og undervisning ude i naturen året rundt

-        forsøg og eksperimenter i laboratoriet og i forsøgsmarkerne

-        at de studerende udvikler underviserrollen ved at undervise holdet og få feedback

-        at undervisningen bliver til i dialog og i fællesskab imellem læreren og de studerende

 

Professionstræning

 

-        Personlig udvikling (det individuelle) med henblik på lærerprofessionen.

-        Teamarbejde (det fælles): Træne i at samarbejde om at løse opgaver knyttet til det at være lærer i de frie skoler. Teamenes opgaver er således hovedsageligt fordelt på at:

o   Forberede, gennemføre og evaluere undervisning (især af holdet, men også af skoleelever)

o   Varetage nogle af en naturfagslærers opgaver ifb. pasning og vedligeholdelse af et faglokale (oprydning, optælling af udstyr, indkøb af udstyr, budget mm.)

o   Løfte nogle af de ekstra opgaver, som kan give noget ekstra til undervisningen (juleafslutningen, ekskursioner for hele holdet, studietimer mm.)

 

Forventningsafstemning

 

Mine forventninger til dig som studerende:

 

-        at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at leve i formålets ånd og arbejde hen imod at målsætningen i en tilfredsstillende grad

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i undervisningsplanen og i den ugentlige opdatering på Viggo, og deltager opmærksomt og aktivt i timerne

-        at du komme stabilt til timerne og ved fravær så vidt muligt melder afbud på Viggo. På baggrund af Studiehåndbogen (og af en diskussion her på holdet) så er der følgende konsekvenser af fravær:

o   hvis du er fraværende i størrelsesordenen 50% på et semester, så kan du ikke længere være på linjefaget Naturfag

o   hvis du har været fraværende i 3 undervisningsmoduler, så tager vi to en samtale om, hvad det skyldes og hvad der kan gøres for at fraværet ikke fortsætter

o   fravær under 3 undervisningsmoduler betragtes som værende under ”bagatelgrænsen”.

 

Endelig forventer jeg, at du siger til, hvis der er noget ved undervisningen som i (betydende) grad ikke lever op til dine forventninger; jeg vil gerne lytte og gå i dialog, hvis der er noget ved undervisningen som går nogen på. Omvendt så regner jeg med, at alle er glade og tilfredse, hvis jeg ikke hører noget.

 

Undervisningsdifferentiering

 

Teksterne til hver et tema kan som hovedregel læses på 3 niveauer

o   tilfredsstillende niveau: Teksterne på Clio Online

o   godt niveau: Tekster fra danske fagbøger på seminarieniveau

o   højt niveau: Teksterne på engelsk i ”Biology – a global approach”

 

Litteraturliste

Biology – A Global Approach (E-bog)                         370 kr.

Fysiologibogen, 2. udgave (Nucleus)                            400 kr.

En kort historie om næsten alt (Videnskabshistorie)    300 kr.

Fuglene i Danmark, Meltofte og Fjeldså (brugt)           175

Gyldendals Guide til Danmarks Flora (brugt)              125

Natur 19 – Lommekalenderen                                      130 kr.

---

Videnskab.dk

Clio Online

Liste over ideer

-        personlig udvikling: Målrettet arbejde med styrker og begrænsninger (A4-ark start, midt og slut)

-        Mere Liv i Haven – Festival

-        Samarbejde med Naturama om temaet evolution + om artskendskab

Undervisningsplan Naturfag 2. årgang forår 2018

-        Arbejdspapir per 15. maj

Formål:

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så dyb indsigt som muligt i naturen, livet og den verden som omgiver os.

 

Undervisningen i Naturfag sigter imod at udvikle et undervisnings- og læringsmiljø baseret på værdier som nysgerrighed, udforskning, diskussion, kritisk sans, logik, glæde og trivsel.

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig viden og bæredygtig udvikling.

 

Målsætningen for Naturfag:

Målet med dette første semester i Naturfag er særligt at inspirere den enkelte studerende til at forberede sig professionelt (hvilket for os især vil sige at kunne arbejde professionelt med stresshåndtering, sundhed, trivsel og klasseledelse) fagligt og fagdidaktisk til at kunne begynde at undervise i naturfagene natur/teknologi, geografi og biologi ude i skolerne i praktikåret.

Målet for alle 4 semestre i linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen opnår en tilfredsstillende grad af mestring af 3 ting: Viden, færdigheder og formidling.

- Viden indenfor udvalgte naturfaglige områder, fordelt på fire forskellige former for viden:

Aktuel viden : Dette vil sige at følge med i hvad der kommer af nyheder indenfor det naturfaglige område (geografiske og biologiske) + hvad der er aktuelt ude i den lokale natur netop nu.

Artsviden: Et bredt kendskab til de almindeligste arter af planter, dyr og svampe i Danmark.

Kendskab vil sige at kunne kende arten i felten + at kunne fortælle noget af dens naturhistorie. Jeg har forsøgsvist lavet en liste med 100 arter som et bud på Naturfags artsmæssige grundpensum; listen ligger længere ned i denne undervisningsplan, neden under ”Metoder”.

Naturfaglige grundbegreber: At kunne forstå og forklare en række centrale naturfaglige grundbegreber, såsom:  Fotosyntese, stofkredsløb (kvælstof, kulstof og vand), cellen, jordbunden, befolkningspyramide, klassifikation, landskabsdannelse, homøostase, økosystem, biotop, fordøjelse, vejret, globalisering, tilpasning, næringsstoffer, gen, råstof, plantemorfologi, adfærd, succession, gæring og bæredygtig udvikling.

En dybere indsigt i 7 naturfaglige hovedområder: Evolution, klima, menneskets biologi, naturgrundlaget, økologi, globalisering og bæredygtig udvikling.

En dybere indsigt i et område vil sige at have en form for indre mentalt videnslandskab over området, således at man har overblik til at kunne undervise sammenhængende og længerevarende i området + til at kunne vinkle eller forklare området på forskellige måder.

- Færdigheder indenfor vores del af det naturfaglige område, hvilket vil sige færdigheder indenfor feltarbejde (herunder skolehave, naturhaver og minimarker), laboratoriearbejde (med særligt henblik på ”køkkenbordsforsøg” og forsøg til den nye praktisk-mundtlige fællesprøve), faglig læsning og ekskursioner. Mere konkret vil det for eksempel sige at kunne håndtere fagligt udstyr som mikroskop, stereolup, kikkert, teleskob, varmeovn, vandtestsæt, skoleakvarium, skalpel, botanikerlup og feltnøgler.

- Formidling af naturfaglig viden og færdigheder på en professionel måde, hvilket især vil sige at kunne gøre det inspirerende, klart, varieret, struktureret, tilpasset til den givne målgruppe og med brug af en så korrekt og opdateret viden som muligt.

 

Indhold

Uge

Indhold i overskrifter

Forberedelse og mere info

3

Intro til Naturfag :

Tjek-ind-runde.

Planen, holdet og teamene.

Oplæg til teamarbejde: Opgavelisten, vejledning i professionelt teamarbejde og kollegial supervision.

 

Timerne denne mandag begynder først 10.35, da der er fælles skolestart fra kl. 9.

Læs undervisningsplanen igennem fra a-z: Den ligger på siden http://www.naturfagsundervisning.dk/5311825 + er vedhæftet.

Forbered tjek-ind-runde: Hvad er der sket i dit liv siden sidst? Hvad er du optaget af for tiden? Hvilke tanker har du gjort dig om Naturfag; i læreruddannelsen og i praktikåret?

Få styr på dit UNI-Login og medbring det.

Køb en notes­­­­­bog til brug i Naturfag: Notater og tegninger fra felten og fra laboratoriet.

 

Lav en prioriteret liste på 1-3 problemstillinger ift. årspraktikken, som du kunne tænk dig at få kollegial supervision på af dit team.

4

Intro til Naturfag :

Teamarbejde (konstituering og planlægning)

Aktuelt artskendskab: fokus på en række arter, som det giver mening at se på ude i felten i denne måned.

Aktuel viden: Eksempler på og kilder til aktuel forskningsbaseret viden, som for eksempel Videnskab.dk og ”Ideer”.

 

Gå ind på http://videnskab.dk/side/nyhedsbrev og tilmeld dig nyhedsbrevet, så du let kan holde dig opdateret med videnskabelige nyheder i praktikåret.

Påklædning til at kunne stå og gå ude i naturen efter formiddagspausen.

Læs op på månedens artsliste: Taks, Ask, Rødgran, Vorte-Birk, Rød-El, Tusindfryd, Skovsyre, Lægekokleare, Gærdesmutte, Rødhals, Allike, Vintermyg, Judasøre, Fløjlsfod, Rug, Grønkål, Ræv, Vandmand, Lav, Granit.

Opgaver til teamene:

-        Forbered 60 minutters undervisning af holdet i jeres naturfaglige grundbegreb

-        Forbered 45 minutters naturvejledning med fokus på 10 af de 20 arter fra månedens artsliste (del arterne med det det team som har naturvejledning på den samme dato).

-        Forbered 30 minutters indføring i en undervisningsplan (for et helt skoleår eller for et emne over en kortere periode) for et af de 3 fag, til brug for praktikåret. Læs mindst 3 af de naturfaglige årsplaner fra Clio Online grundigt igennem, diskuter dem i teamet og rediger gerne i den af dem som I vælger at præsentere for holdet

-        Giv hinanden kollegial supervision ift. forberedelsen på såvel 3-ugers som årspraktikken

-        Være akvarieduks i 3 uger i løbet af semestret (se nærmere længere ned i planen, under overskriften ”Professionstræning”

-        Sæt gang i et Infusorium + et lille vintervandhulsakvarium (med lidt bundmateriale, vandplanter (IKKE sumpplanter) og en spandfuld vand fra vandhullet) først i uge 4. Stil dem et varmt og lyst sted.

Teamene har minimum 30 minutters arbejdstid i undervisningstiden i de uger, hvor der står Teamarbejde på dagsordenen (bortset fra i denne uge, hvor jeg har sat mere tid af, så teamene kan komme godt i gang med arbejdet) ; hvis teamet vil bruge mere tid end det på at løse opgaverne, så må man bruge noget af forberedelsestiden udenfor timerne.

5

Fællesfagligt fokusområde

CO2

Teamarbejde

Dagsorden

Efter Tjek – ind er der:

Intro til fællesfaglige fokusområder og til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi – med særligt henblik på laboratorieforsøg der kan bruges i den forbindelse.

Intro til laboratoriet i Mindedal.

Øvelsesvejledninger og laboratorienotater.

Laboratorieforsøg i grupper.

Gennemgang af det fællesfaglige forløb ”CO2” på Clio Online i de samme grupper.

Ide- og erfaringsudveksling: Hver grupper fremlægger det mest interessant/for andre brugbare fra dagens arbejde med forsøg og med undervisningsplanen for det fællesfaglige forløb CO2.

Forberedelse

Kig det fællesfaglige forløb ”CO2” igennem på Clio Online.

Medbring noget til at skrive og tegne laboratorienotater i.

6

Biologi

Cellen – fra a-z.

Teamarbejde

Efter Tjek – ind underviser Team 1 i 60 minutter i det naturfaglige grundbegreb Cellen.

Læs om bakterier på Clio Online: https://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/mikro/mikroorganismer/bakterier/

Læs også om celler: https://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/mikro/cellen/

Efter det er der laboratorieøvelser:

Vi begynder med ide- og erfaringsudveksling fra sidste uges laboratorieøvelser: Hvert team stiller sig op i 5 minutter og fremlægger et par af de vigtigste/interessanteste observationer eller erfaringer fra sidste uge.

Derefter lægger jeg op til denne uges arbejde med mikroskoper, bakterier og DNA i laboratoriet.

Læs Clios tekst om mikroskopet: https://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/mikro/bioteknologi/mikroskopet/

Og om et forsøg med DNA: https://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/mikro/genetik/gener-kromosomer-og-dna/se-dit-eget-dna/

Fra kl. 12 er der teamarbejde med løsning af de 6 opgaver på teamenes arbejdsliste.

8

Naturfag netop nu

Eksempler på og kilder til aktuel forskningsbaseret viden: ”Ideer” (30 minutter).

Aktuelt artskendskab: fokus på en række arter, som det giver mening at se på ude i felten i denne måned.

Undervisningsplaner: Præsentation og diskussion.

Eventuelt:

Gennemgang af en model for at arbejde med Geografisk fokus i undervisningen

 

Team 3 har indføring i en undervisningsplan efter eget valg fra Clio Online (30 minutter).

Team 4 og team 5 har hver 45 minutters naturvejledning.

Læs op på februars artsliste: Hassel, Grå-Pil, Almindelig Hyld, Nordmannsgran, Skov-Fyr, Brændenælde, Ringdue, Natugle, Solsort, Musvit, Gråspurv, Sølvkræ, Lille Husedderkop, Østershat, Vinterporrer, Vintergæk, Hare, Rådyr, Egern, Sandsten.

Denne gang bliver der 45 minutter til teamarbejde – med fokus på at få de to tropiske akvarier gjort smukke, spændende og selvkørende op til praktikugerne (jeg tænker, at jeg har materialerne og opskriften klar, og så giver hver team 15 minutter på et af akvarierne) + på at begynde på kollegial supervision ift. 3-ugerspraktikken.

Overvej, om der er en fra team 2 (5 personer) der vil flytte over til team 1 (3 personer), så vi kan få en mere ligelig og bæredygtig fordeling af arbejdskraften.

9

Biologi

Fordøjelsen – fra a-z.

Praktikforberedelse – 3 ugers praktikken: Oplæg om professionsidentiteten, trivsel og stresshåndtering.

 

Efter tjek-ind underviser Team 2 i 60 minutter i det naturfaglige grundbegreb Fordøjelsen.

Jeg organiserer derefter forsøg med fordøjelsen (45 + 30 minutter) og holder et oplæg til praktikugerne (30 minutter).

Til sidst er der teamarbejde – med fokus på kollegial supervision ift. 3-ugerspraktikken (45 minutter).

Formuler en problemstilling i forhold til praktikugerne, som du kunne tænke dig at få lidt kollegial supervision på.

14

Velkommen tilbage

Praktikefterbehandling

Naturfag netop nu:

Aktuelt artskendskab: fokus på en række arter, som det giver mening at se på ude i felten i denne måned.

Teamarbejde

Velkommen tilbage efter praktik og Påske – og velkommen til Tina og Freja, som er nye på holdet.

Vi lægger ud med en praktikefterbehandling eller debriefing: Vi sætter stolene op i en rundkreds i den vestlige ende af undervisningslokalet, og så tager vi en runde hvor hvert enkelt på holdet fortæller om nogle af sine oplevelser og erfaringer fra praktikken, som man gerne vil dele og eventuelt diskutere med os andre.

Det kunne for eksempel være med udgangspunkt i 3 punkter som:

-        Iagttagelser af eller erfaringer med naturfaglig undervisning

-        Iagttagelser af eller erfaringer med stress eller pres, hos dig selv eller hos andre: Hvor brænder det på? Hvad hjælper?

-        Det mest oplivende, opmuntrende og håbefulde som du oplevede derude: En time, en episode, et møde med et menneske, en stemning eller hvad det nu måtte være.

Efter formiddagspausen står jeg for en god times tid med Naturen Netop NU: Aktuelle arter i april.

Den sidste del af formiddagen er sat af til teamarbejde: Fokus på at forberede teamets undervisning i de kommende uger + på at rydde op efter vinterens laboratoriearbejde (petriskåle i varmeskab, mælkesyregærende grøntsager, reagensglas til fotosynteseforsøg mv.)

Den opdaterede undervisningsplan ligger som sædvanlig her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311825

Forberedelse:

Forbered dig på at fortælle 5 minutter om nogle udvalgte erfaringer og refleksioner fra praktikken, gerne ud fra de 3 ovenstående punkter.

Påklædning til at kunne stå og gå ude i naturen i en god times tid efter formiddagspausen.

Læs lidt op på aprils artsliste: Almindelig Røn, Europæisk Lærk, Slåen, Skvalderkål, Hulrodet Lærkespore, Engnellikerod, Sanglærke, Stær, Råge, Rørdrum, Citronsommerfugl, Lille Kålsommerfugl, Honningbi, Stikmyg, Morgenfrue, Hestebønne, Sukkerroe, Boghvede, Brun Frø, Lille Vandsalamander.

15

Geografi: Jordbunden

Teamarbejde

Naturfags nye fokusområde: Forsøgsmarker eller byhaver

Efter Tjek-ind underviser team 3 i det naturfaglige grundbegreb ”Jordbunden” i 60 minutter.

Derefter er tiden frem til formiddagspausen sat af til teamarbejde: Fokus er på at forberede teamets undervisning i de kommende uger + på at runde vintersæsonens laboratoriearbejde af: Gøre de sidste observationer og notater fra forsøgsopstillingerne + rydde op efter forsøgsarbejdet i laboratorierne (petriskåle i varmeskab, mælkesyregærende grøntsager, reagensglas til fotosynteseforsøg mv.) + sætte sig ned og gøre status over/repetere forsøgene, med særligt henblik på selv at kunne lave dem ude i skolerne.

Efter formiddagspausen holder jeg et oplæg om Naturfags nye fokusområde: Forsøgsmarker eller by-marker (”Urban Farming”).

Efter oplægget fordeler holdet sig på 8 forskergrupper, som begynder at arbejde med årets markforsøg.

Lektier:

Tænk lidt over, hvilke af disse 8 markafgrøder du bedst kunne tænke dig at arbejde med i årets forsøgsarbejde: Kartofler, midsommerrug, gråærter, majs, hokkaidogræskar, boghvede, hestebønne eller en efterafgrøde.

 

Kig vejledningssiden om Lærerskolens skolehaver igennem; læs om de forskellige former for skolehaver til orientering, og fokuser på afsnittene om forsøgsmarkerne: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311832  

16

Fællesfagligt fokusområde

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Teamarbejde (1/2 time)

Eventuelt skriftlig midtvejsevaluering?

Efter Tjek-ind lægger vi ud teori: Vi kigger nærmere på og diskuterer noget af det fællesfaglige forløb ”Landbrug” – med henblik på at I er klar til at kunne bruge det forløb i årspraktikken.

Den sidste halve times tid op til formiddagspausen er afsat til teamarbejde.

Efter formiddagspausen er det tid til praksis:

Efter et kort oplæg fra mig går forskergrupperne i gang med det praktiske arbejde i forsøgsmarkerne; vi begynder med at opmåle hele området og afsætter de 8 forsøgsmarker som beskrevet i den forsøgsplan som jeg gennemgik i sidste uge.

Så går vi videre med at ”finpudse” såbedet (=mark der er klar til at blive tilsået) ved omhyggeligt at tjekke jorden igennem for større stykker af rodukrudt (med grebe) og derefter rive overfladen pænt jævn og glat med river.

Nu er forsøgsmarkerne klare til at blive tilsåede, men inden vi går i gang med det, så holder vi en pause i markarbejdet og går i stedet for i gang med at arbejde på forsøgsrapporten, fordi hver forskergruppe omhyggeligt skal have fundet informationer til og beskrevet en dyrkningsvejledning for deres afgrøde, så vi ikke får ”startet” dyrkningen af den forkert eller uovervejet.

Tag udgangspunkt i det jeg har skrevet på vejledningssiden ”Skolehaven” + de links som ligger der, og søg så ellers selv videre på nettet.

Skriv også på afsnittet om forsøgsfaktoren og lav en tegning over marken, der viser afgrødens placering række for række og dens opdeling i forsøgsområde og kontrolområde (alle forsøgsområder ligger mod øst) – og del dokumentet med jeres forskerfæller på 4. årgang, hvis I har sådan nogle.

Hvis der er mere tid – og HVIS der er grønt lys fra jordtemperaturen og fra vejrudsigten, så kan vi begynde at så/lægge nogle af de tidlige afgrøder, og ellers så bliver der tid til det i næste uge.

Forberedelse:

Gå ind under ”Forløb” på Biologifaget (Clio Online), klik på Forløb til fællesfaglige fokusområder, og vælg så det der hedder ”Landbrug”.

Læs først det der hedder ”Til læreren”, og vælg derefter rubrikken ”Introduktion” og kig forløbet igennem herfra.

17

Natur og teknologi

Undervisningsplaner: Præsentation og diskussion.

Forskergrupper

Efter tjek-ind er der præsentation af en undervisningsplan, ved team 1 (30 minutter).

Efter det er der fokus på Natur og Teknologi: Lidt teori om, hvad det er for et fag + noget praksis; som eksempel på, hvad man kan lave af praktiske aktiviteter i NaTek på netop denne årstid vil vi lave forspiring af tomater, hokkaidogræskar, squash og salat.

Efter formiddagspausen er der fokus på forsøgsmarkerne: Nu er det på høje tid at få færdiggjort såbedet i marken, så vi kan få de tidlige afgrøder sået og lagt i jorden.

Til sidst arbejder vi videre med det teoretiske omkring forsøgsmarkerne: Skrive dyrkningsvejledning + forsøgsbeskrivelsen for hver forsøgsmark.

Jeg tænker ikke at sætte tid af til teamarbejde denne mandag, men sig til, hvis I har behov for teamarbejdstid.

Forberedelse:

Kig på forløbet ”Spirer i skolehaven” på EMU: https://www.emu.dk/modul/spirer-i-skolehaven

Læs lidt af vejledningen til undervisning i Natur/Teknologi på EMU; læs den første side i linket, fra Fagformål og siden ned: https://www.emu.dk/modul/naturteknologi-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

 

 

18

Naturfag netop nu

Geografisk fokus: Fokus på et land som man synes har særlig interesse – til dels set igennem geografiens 7-kantede briller.

Aktuelt artskendskab: fokus på en række arter, som det giver mening at se på ude i felten i denne måned.

Undervisningsplaner: Præsentation og diskussion.

Efter Tjek-ind giver team 2 os ½ times indføring i en undervisningsplan på Clio Online (et forløb med et emne eller et overblik over en årsplan).

Jeg holder et lille oplæg om ”Geografisk fokus”.

Efter en kort pause går vi videre med teamarbejde: Team 2, 4 og 5 forbereder deres sidste undervisning, mens team 1 og 3 arbejder med hver deres geografiske fokus (vælg et land eller en region) og forbereder 15 minutters geografisk fokus på det til uge 23.

Efter formiddagspausen rykker vi i felten: Først er der 45 minutters naturvejledning ved team 3, og efter en pause gør vi en sidste indsats i forsøgsmarkerne, med fokus på at få det praktiske forsøgsarbejde i markerne gjort færdigt.

Kl. 12.15 mødes vi i Mindedal til tjek-ud: Hver forskergruppe fortæller på et par minutter, hvor langt de er nået og hvad der mangler, så vi får et fælles overblik over det og så jeg kan se hvad jeg skal samle op på og ordne over de næste par uger.

Forberedelse:

Hvis du har nogle ideer og ønsker til de åbne timer i uge 22, så sig til eller send mig en besked.

Kig lidt på månedens liste over aktuelle arter, og vælg nogle stykker ud, som du læser op på:

Majs artsliste: Bøg, Stilk-Eg, Ramsløg, Sødskærm, Mælkebøtte, Majgøgeurt, Landsvale, Gøg, Rørhøg, Nattergal, Den blå Libel, Kratløber, Blå Vandnymfe, Zebraedderkop, Vårmusseron, Gule Ærter, Grøn Frø, Trepigget Hundestejle, Blåmusling, Almindelig Mangeløv.

 

21

Natur og teknologi: Vejret

Undervisningsplaner: Præsentation og diskussion.

Efter tjek- ind står jeg for en opsamling og et overblik over resten af semestret, herunder fordeling af de 7 stk. 20 minutters faglige ”spots” i næste uge imellem os.

Derefter underviser team 4 i 60 minutter i det naturfaglige grundbegreb ”Vejret”, målrettet imod undervisning i Natur og Teknologi.

Efter formiddagspausen lægger team 5 ud med 30 minutters indføring i en undervisningsplan (for et helt skoleår eller for et forløb over en kortere periode) for et af de 3 fag og til brug for praktikåret.

Til sidst rykker vi alle sammen ud i forsøgsmarkerne, med henblik på at få færdiggjort forårsarbejdet her:

-        Det ”falske såbed” i majsmarken renses for ukrudt (hakkes og rives overfladisk, så der kommer færrest muligt nye ukrudtfrø med op fra dybet) og majsen sås som planlagt af majs-forskergruppen

-        Det ”falske såbed” i kartoffelmarken renses for ukrudt (hakkes og rives overfladisk, så der kommer færrest muligt nye ukrudtfrø med op fra dybet) og kartoflerne (som jeg har holdt i live i de sidste 3 uger) lægges som planlagt af kartoffel-forskergruppen

-        Det ”falske såbed” i græskarmarken renses for ukrudt (hakkes og rives overfladisk, så der kommer færrest muligt nye ukrudtfrø med op fra dybet) og hokkaidogræskarplanterne (som jeg har ompottet og passet de sidste 3 uger) plantes ud som planlagt af hokkaidoforskergruppen

-        Det ”falske såbed” i boghvedemarken renses for ukrudt (hakkes og rives overfladisk, så der kommer færrest muligt nye ukrudtfrø med op fra dybet) og boghveden sås som planlagt af Boghvede-forskergruppen.

Forberedelse:

Påklædning til at kunne arbejde ude i felten med jord, vand og planter, i løbet af tiden efter formiddagspausen.

Hvis team 4 lægger lektier ud, så lav dem. Hvis de ikke lægger noget ud, så kig på emnet ”Vejret” under naturteknologifaget på Clio Online – linket til det er: https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/emner/vejr-og-klima/vejret/

Kig de sidste 4 ugers af semestrets undervisningsplan igennem (vedhæftet), så vi kan diskutere den på holdet.

22

Inspirationstimer: Naturvejledning, geologi og

 

Efter tjek-ind har team 1 naturvejledning i 45 minutter.

Derefter foreslår jeg at vi bruger resten af tiden på 7 stk. 20 minutters ”spot” på nogle af de vigtigste og mest grundlæggende naturfaglige grundbegreber (ud over dem som teamene har undervist i), for eksempel:

-        Fotosyntese

-        Kvælstofs kredsløb

-        Evolutionsteorien

-        Jordens opbygning

-        Klimazoner og plantebælter

-        Det danske landskab

-        Globalisering

Emil har tidligere udtrykt, at han gerne vil byde ind på noget geologi og jeg vil gerne tage 1-2 af de biologiske emner, men tænk over, om du kunne tænke dig at fordybe dig lidt i og formidle et af disse emner.

23

Geografi

Bæredygtig udvikling

2 eksempler på geografisk fokus (team 1 og team 3)

Undervisningsplaner: Præsentation og diskussion.

Forsøgsrapporter

Tjek-ind: Hvem kører med i bussen, i egen bil eller på cykel op til Egebjerg Mølle i næste uge?

Efter tjek-ind underviser team 5 holdet i 60 minutter i det naturfaglige grundbegreb ”Bæredygtig udvikling”, med fokus på undervisning i faget geografi.

Derefter er der 2 eksempler på geografisk fokus (team 1 og team 3); hvert team har et kvarter med hver deres geografiske fokus.

Efter formiddagspausen lægger team 4 ud med 30 minutters indføring i en undervisningsplan (for et helt skoleår eller for et forløb over en kortere periode) for et af de 3 fag og til brug for praktikåret.

Til sidst gør vi arbejdet med forsøgsmarkerne færdigt for denne gang: Der skrives en kort forsøgsrapport og forberedes 5 minutters præsentation af, hvor langt I er nået med forsøgsarbejdet per dags dato.

Os der ikke er beskæftigede med dette går op i markerne og luger en sidste gang.

Fra kl. 12.00 høres vi 5 minutters forsøgsstatus for hver af markafgrøderne kartofler, midsommerrug, hokkaidogræskar, majs og boghvede.

Orientering:

Fremvisning og fejring af skolehaverne

Kom og se resultatet af forårets arbejde i Lærerskolens 4 former for skolehaver - torsdag den 7. juni, fra 15.45 til 17.45.

Vi mødes i Mindedal, hvorfra vi vandrer fra have til have for at se, høre, røre og smage på hvad der foreløbig er kommet ud af vores arbejde med jord, planter, grøn dannelse og bæredygtighed.

25

Ekskursion: Svinehaverne

Efter tjek-ind tager vi på ekskursion i naturtyperne overdrev og skov, oppe i Egebjerg bakker. Vi mødes ved Egebjerg Mølle, Alpevej 36, 5771 Stenstrup.

Jeg har lejet bussen, og der er også muligt at cykle derop.

Medbring en lille turrygsæk med kaffe/the, formiddagsmad, siddeunderlag, et par felthåndbøger (egne eller lånt af Naturfags håndbogssamling) og eventuelt skiftetøj, solcreme ol.

26

Naturfag netop nu

Aktuelt artskendskab: fokus på en række arter, som det giver mening at se på ude i felten i denne måned.

Afrunding og evaluering

NB: Vi har kun timer fra 08.15 – 10.35 i dag, men jeg vil gerne tilbyde en (i denne omgang) sidste og helt og aldeles frivillig og gratis Naturen-netop-nu-tur igennem Åmosen og op og vende i skoven.

Efter tjek-ind er der først skriftlig og derefter mundtlig evaluering af semestrets undervisning i Naturfag.

Forberedelse:

Repeter semestrets undervisningsplan.

Påklædning til en rask tænketur ”Jorden rundt”.

Junis artsliste: Lind, Almindelig Hyld, Vilde Roser, Forskelligfarvet Forglemmigej, Aftenpragtstjerne, Hundegræs, Soldug, Lysesiv, Svaleurt, Tårnfalk, Løvsanger, Gransanger, Bogfinke, Den lille røde Ildfugl, Majfluer, Galhvepse, Honningurt, Snog, Fjordrejer.

 

 

Professionstræning

De 5 team:

Team 1: Naturfaglige grundbegreb = Cellen. Indføring i en undervisningsplan = uge 17. Naturvejledning = uge 18. Akvarieduks = uge 4 +14 + 21.

Team 2: Naturfaglige grundbegreb = Fordøjelsen. Indføring i en undervisningsplan = uge 18. Naturvejledning = uge 26. Akvarieduks = uge 5 + 15 + 22.

Team 3: Naturfaglige grundbegreb = Jordbunden. Indføring i en undervisningsplan = uge 8. Naturvejledning = uge 18. Akvarieduks = uge 6 + 16 + 23.

Team 4: Naturfaglige grundbegreb = Vejret. Naturvejledning = uge 8. Indføring i en undervisningsplan = uge 23. Akvarieduks = uge 8 + 17 + 25.

Team 5: Naturfaglige grundbegreb = Bæredygtig udvikling. Naturvejledning = uge 8. Indføring i en undervisningsplan = uge 21. Akvarieduks = uge 9 + 18 + 26.

Akvarieduks: Passe og pleje og observere et af de 2 akvarier i Mindedal (det som ikke blev plejet i sidste uge):

1)     Mål nitrat, nitrit og ammonium i akvarievandet én gang, først på ugen, og noter resultaterne i tabellen i akvariets notesbog.

2)     Skift 1/3 af vandet i akvariet ud med frisk, koldt vand.

3)     Fjerne trådalger + alger på ruderne + andemad på overfladen. Rengøre forruden og dækglasset udvendigt (kalk fjernes med eddike) + pudse forruden blank med avispapir.

4)     Fjern døde blade, stængler, fisk mv. fra akvariet.

5)     Tjek om filteret virker, og skyl filtermaterialet i LUNKENT vand indtil skyllevandet ikke længere bliver grumset.

6)     Gød akvarievandet med mikronæringsstoffer (og med makronæringsstoffer??) som beskrevet på den autoriserede beholder med akvariegødning efter vandskifte.

7)     Observer fiskene i akvariet og giv et bud på, hvor mange hanner, hunner og unger af guppyer der er i akvariet. Noter i akvariets notesbog. Observer hvilke former for halefinner hannerne har + fordelingen af farvepletter (eksempler) + adfærdsformer. Tegn og noter i notesbogen.

Team 1 = Alexander, Mads Brandbyge, Morten, Tina

Team 2 = Anne Ditte, Sebastian, Malene, Christian, Freja

Team 3 =Ditte, Christopher, Frederik, Reiter

Team 4 = Rasmus Krohn, Anette, Emil, Jeppe

Team 5 = Jacob, Marcell, Louise, Carlos

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag særlig vægt på:

-        Jævnlige ture og undervisning ude i naturen året rundt

-        forsøg og eksperimenter i laboratoriet og i forsøgsmarkerne

-        at de studerende udvikler underviserrollen ved at undervise holdet og få feedback

-        at undervisning og læring bliver til i dialog og i fællesskab imellem læreren og de studerende

-        naturhistorien, hvor centrale begreber formidles i en fortællende form, med udgangspunkt i en konkret art (se artslisten nedenfor)

Oversigt over forsøg

Emne

Underemne

Forsøg

Kilder

CO2

Fotosyntese

Fotosyntese, ånding og kulstofkredsløb Ø, En gas fra planter D

A = Arbejdsbog til biologi for gymnasiet og HF

C = Clio Online

D = Din bog om Naturen… med 88 forsøg du selv kan lave

H = High on juice – drik dine grøntsager

HA = Havenyt.dk

M = Menneskets Biologi – grundbog i biologi 2

S = Skoven-i-skolen

SDU = SDU.dk; Forsøg til bakterier i iltfattige zoner.

W = Weekendavisen, sektionen faktisk, 16. oktober 2015

Ø = Økologi – grundbog i biologi 1

Gæring

Forsøg med gæring Ø, Surkål HA

Klima mv.

Kødforbrug og Klimabelastning C, Planternes rolle i Carbons kredsløb C, Kuldioxidslik SDU, Kuldioxid fra rådnende planter SDU,

Brænd en pind og lær om fotosyntese og klima S

 

Cellen

Mikroskopi

Mikroskopet og iagttagelser af celler og encellede organismer A

Bakterier

Dyrk Bakterier C, Bakterier på mobil C, Vask Hænder Test C

DNA

Se dit eget DNA/Et løgs DNA C

Fordøjelsen

Makronæringsstoffer

Påvisning af Stivelse C, Påvisning af Protein C

Afbrænding af peanut og af sukkerknald SDU.

Enzymer

Spytamaylases nedbrydelse af stivelse M

Enzymforsøg med bromelin fra ananas A

Fordøjelsessystemet

Surhedsmåler W, Saftpresser H

 

Artslisten

En liste over årets udvalgte arter, som man læser op på alt efter ambitionsniveau og forhåndskundskaber, og som vi løbende følger op på i undervisningen.

Formålet med artslisten er at give et bredt, grundlæggende artskendskab, som dels er en central del af det at være naturfagslærer, og dels er et godt udgangspunkt for fortællende formidling og repetition af en lang række centrale naturfaglige begreber, som for eksempel klassifikation, evolution, opbygning, fysiologi, tilpasning, biotoper, økosystemer, indholdsstoffer og sundhed.

Grundlæggende kan man sige at opgaven er at kunne kende arten ud i naturen + at kunne fortælle (noget af) dens natur- og kulturhistorie på en interessant og inspirerende måde.

Januar: Taks, Ask, Almindelig Hestekastanje, Vorte-Birk, Rød-El, Tusindfryd, Skovsyre, Lægekokleare, Gærdesmutte, Rødhals, Allike, Vintermyg, Judasøre, Fløjlsfod, Rug, Grønkål, Ræv, Vandmand, Lav, Granit.

Februar: Hassel, Grå-Pil, Almindelig Hyld, Nordmannsgran, Skov-Fyr, Brændenælde, Ringdue, Natugle, Solsort, Musvit, Gråspurv, Sølvkræ, Lille Husedderkop, Østershat, Vinterporrer, Vintergæk, Hare, Rådyr, Egern, Sandsten.

April: Almindelig Røn, Europæisk Lærk, Slåen, Skvalderkål, Hulrodet Lærkespore, Engnellikerod, Sanglærke, Stær, Råge, Rørdrum, Citronsommerfugl, Lille Kålsommerfugl, Honningbi, Stikmyg, Morgenfrue, Hestebønne, Sukkerroe, Boghvede, Brun Frø, Lille Vandsalamander.

Maj: Bøg, Stilk-Eg, Ramsløg, Sødskærm, Mælkebøtte, Majgøgeurt, Landsvale, Gøg, Rørhøg, Nattergal, Den blå Libel, Kratløber, Blå Vandnymfe, Zebraedderkop, Vårmusseron, Gule Ærter, Grøn Frø, Trepigget Hundestejle, Blåmusling, Almindelig Mangeløv.

Juni: Lind, Almindelig Hyld, Vilde Roser, Forskelligfarvet Forglemmigej, Aftenpragtstjerne, Hundegræs, Soldug, Lysesiv, Svaleurt, Tårnfalk, Løvsanger, Gransanger, Bogfinke, Den lille røde Ildfugl, Majfluer, Galhvepse, Honningurt, Snog, Fjordrejer.

Lærerens forventninger til dig som studerende

-        at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at leve i formålets ånd og arbejde hen imod målsætningen

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i undervisningsplanen (suppleret af den ugentlige opdatering på Viggo), og deltager opmærksomt og aktivt i timerne

-        at du komme stabilt til timerne og ved fravær melder afbud på Viggo så vi har det med til dagens tjek-ind.

Kilder til viden

Om undervisningen i linjefaget Naturfag:

www.naturfagsundervisning.dk

Om artskendskab og naturformidling:

”Træer og Buske i landskabet”, Vedel og Møller, Politikens Håndbøger 2013.

”Fuglene i Danmark”, Meltofte og Fjeldså,

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

”Natur 18 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos.

www.fugleognatur.dk

Om hvad der er aktuelt indenfor naturvidenskaben

www.videnskab.dk             (bliv abonnent på nyhedsbrevet)

Weekendavisens videnskabstillæg: ”Ideer” og ”Faktisk” (for børn)

 

Lærebøger

 

”Biology”, Pearson International Edition, Campbell & Reece m.fl., jeg gennemgår stoffet ud fra 10. udgave.

“Grundbog i biologi 2 – Menneskets biologi”

”Vi og vore omgivelser – bind 2: Menneskets fysiologi”

 

Faglige oversigtsbøger

 

”Hjælp dit barn med biologi, kemi og fysik – en visuel guide til grundskolen og gymnasiet” (Carol Vorderman)

”Jorden have-kontinenter-univers”, Viden om Verden serie.

 

Om at finde viden om et geografisk fokus

 

www.globalis.dk

www.123fakta.com

www.nationalgeografic.com

www.census.gov   

The World Factbook – hjemmeside lavet af CIA om 267 lande i verden

https://atlas.media.mit.edu/en...

Om undervisning i skolefagene:

www.biologifaget.dk

www.geografifaget.dk

www.naturteknikfaget.dk  

http://testoteket.danishsciencefactory.dk/

www.filmkompagniet.dk

 

Andet til inspiration for undervisningen:

 

                                                                                      

Skabelon for et geografisk fokus

 

Vælg et land (eventuelt et område i et land), som I finder særligt interessant at dykke ned i og undervise i – og gerne et som har været lidt oppe i nyhedsstrømmen – og forbered en guidet tur på 45 minutter til det land for resten af os, set igennem geografiens 7-kantede briller:

 

-        Beskrivelse af landet, regionen og området ud fra geografiske kort og nøgletal

-        Klima

-        Landskaber, jordbund, sten og mineralforekomster

-        Flora, fauna og landbrug

-        Befolkningen

-        Samfundsstrukturen

-        Globalisering og bæredygtighed

 

Ideer til et geografisk fokus

Mali:Danmark har en mindre millitær styrke der; hvorfor det og hvad er der for et land?

Nigeria: Om relativt få år har Nigeria en større befolkning end USA (!), de har en blomstrende, alternativ filmproduktion, indtil for nylig også en blomstrende økonomi; hvad er det for en demografi, naturressourcer mv. som ligger bag det?

Kina, området omkring Beijing: Massiv luftforurening – hvad sker der i det område? Hvorfor vil Kina ikke længere aftage alt vores plastikaffald? Passer det at bierne er forsvundet fra nogle landbrugsområder, så de selv må bestøve blomsterne? Og hvorfor synker flere megabyer langs kysten flere decimeter om året?

Venezuela: Rekordstor inflation – kaos og anarki; hvordan kan et land med så store naturressourcer komme så vidt?

Tyrkiet: Hvad er det for et land og hvad betyder dets geografiske placering for dets aktuelle situation? Er det europa eller lilleasien? Hvordan går det med turistindustrien?

Polen: Er det unge demokrati der i fare? Hvorfor arbejder polakkerne i Danmark og i London? Hvilken betydning kan landet få for bevarelsen af truede europæiske arter og naturtyper?

Rusland: Er det egentlig en nationalstat – eller er der nærmere en verdensdel? Er Rusland en del af Europa? Hvad betyder olien, gassen, de enorme arealer i Sibirien, mindretallene mv. aktuelt?

Californien: Verdens 6. største økonomi – og en af de grønneste. Ramt af årelang tørke og USA’s største landbrugsområde – hvad er geografien bag den delstat?

Lidt læringsteorien bag undervisningen

Dr. William Glassers læringsteori: Læringspyramiden (se det lille billede øverst på siden).

Ingvar Haubjerg Nielsen

Undervisningsplan 2. årgang, beskårede version

Undervisningsplan Naturfag 2. årgang forår 2017

-        Opdateret 8. juni

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så dyb indsigt som muligt i naturen, livet og den verden som omgiver os.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-        inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold

-        inspireret af forskningen indenfor naturvidenskab og indenfor undervisning og læring

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig viden og bæredygtig udvikling.

 

Målsætningen for Naturfag:

Målet for linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen (4 semestre) opnår en grad af mestring af 3 ting: Naturfaglig viden, naturfaglige færdigheder og naturfaglig formidling.

- Viden indenfor udvalgte naturfaglige områder, strækkende sig fra et opdateret overblik over den naturfaglige del af nyhedsstrømmen om forskning, landes geografiske forhold og klodens tilstand, over et bredt kendskab til de almindeligste arter af planter, dyr og svampe i Danmark og over til en dybere indsigt i områder som jordkloden, naturgrundlaget, klima, økologi, evolution, globalisering, befolkning og menneskets biologi.

- Færdigheder indenfor vores del af det naturfaglige område, med særligt henblik på feltarbejde (herunder skolehave og udeskole), laboratoriearbejde (med særligt henblik på ”køkkenbordsforsøg” og på den praktisk-mundtlige fællesfaglige prøve i naturfagene), faglig læsning og ekskursioner.

- Formidling af naturfaglig viden og færdigheder på en professionel måde, hvilket især vil sige at kunne gøre det inspirerende, klart, varieret, aktiverende, struktureret, tilpasset til den givne målgruppe og med brug af en så korrekt og opdateret viden som muligt.

Målet med dette forløb er der ud over særligt at inspirere den enkelte studerende til at forberede sig menneskeligt, fagligt og fagdidaktisk til at kunne begynde at undervise i naturfagene natur/teknologi, geografi og biologi ude i skolerne i praktikåret.

 

Indhold

Dato

Overblik

Mere Info

12/6

Formiddagens program

-        Viden og formidling

-        Færdigheder og udstillinger

Forberedelsen til ugens timer

Læsning:

Gå ind på http://videnskab.dk/side/nyhedsbrev og tilmeld dig nyhedsbrevet, så du let kan holde dig opdateret med videnskabelige nyheder i praktikåret.

Kig lidt rundt i de 3 naturfaglige temaer (”Krop og Sundhed”, ”Naturvidenskab” og ”Teknologi og Innovation”) og vælg én artikel, som du læser grundigt og forbereder 5 minutters formidling af (i en gruppe og eventuelt også i anden omgang til hele holdet).

Forbered dig også på en diskussion af, hvordan man kunne bruge videnskab.dk i undervisningen ude i skolerne.

Kig ind på you-tube-kanalen ”Skønhedslaboratoriet” ( https://www.youtube.com/channel/UChZzdrK3pxGDmamQV-X-3Kg , se en video eller tre og forbered dig på en diskussion af, hvordan man kunne bruge denne digitale platform i undervisningen ude i skolerne.

Gå ind på undersiden ”Sunde emner” ( http://www.naturfagsundervisning.dk/5311833 ) og læs de 3 øverste tekster om sukker, fedt og proteiner.

Tænk over, hvordan man kunne bruge en af disse tekster (vist via projekter) i kombination med en lille udstilling af madvarer oppe på ”katederet” foran tavlen til at til at igangsætte, strukturere og kvalificerer en diskussion i en klasse om sukker, fedt eller proteiner.

Påklædning til at kunne arbejde lidt med jord, sten, vand og planter, ude og inde.

19/6

Geografisk fokus

Afrunding og evaluering

45 minutters geografisk fokus ved undervisergruppe Geografi

Kig en af de nye årsplaner for det kommende skoleår igennem:

http://www.clioonline.dk/geografifaget/forloeb/aarsplaner/

Lyt til de 54 minutter ”Hjernekassen” på P1 om stress: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/hjernekassen-pa-p1-2017-05-01#!/00:08

 

Undervisergrupper

Undervisergruppe CO2: Jesper Larsen, Frida, Anders.

Undervisergruppe Vand: Nanna Lomholt, Alexander Tønder, Teitur, Sebastian, Anna Toft.

Undervisergruppe Økologi: Mads Stæhr, Ida Emilie, Ida Amanda, Anne, Vibeke, Alexander Isaksen, Marina.

Undervisergruppe Geografi: Mads Borgstrup, Jesper Hansen, Frost, Esben, Joachim.

Undervisergruppe Mennesket: Mie, Niklas, Louise, Leo, Sune.

Litteratur

Der er ingen nødvendige bogindkøb til dette semester (vi bruger udvalgte sider på nettet som fælles kilde til information og viden), men der er en række håndbøger som det kan være nyttigt og inspirerende at erhverve sig (gerne som genbrug) i løbet af studiet:

Om undervisningen i linjefaget Naturfag:

www.naturfagsundervisning.dk

Om artskendskab og naturformidling:

”Træer og Buske i landskabet”, Vedel og Møller, Politikens Håndbøger 2013.

”Fuglene i Danmark”, Meltofte og Fjeldså,

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

”Natur 17 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos, 2013.

www.danske-dyr.dk

www.fugleognatur.dk

www.danmarksflora.dk

Om hvad der er aktuelt indenfor natur og naturvidenskab

www.videnskab.dk

www.havenyt.dk

Om undervisning i skolefagene:

www.biologifaget.dk

www.geografifaget.dk

www.naturteknikfaget.dk  


http://portal.alinea.dk/


http://portaler.gyldendal.dk/


http://www.clioonline.dk/

http://testoteket.danishsciencefactory.dk/

Om at finde stof til et geografisk fokus

www.globalis.dk

www.123fakta.com

www.nationalgeografic.com

www.census.gov   

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag særlig vægt på:

-        undervisning ude i naturen året rundt

-        forsøg og eksperimenter i laboratoriet (”køkkenbordsforsøg”) og i skolehaverne

-        at de studerende træner underviserrolle ved at undervise holdet og få feedback

-        at undervisningen bliver til i dialog og i fællesskab imellem læreren og de studerende

-        naturhistorien, hvor centrale begreber formidles i en fortællende form, med udgangspunkt i en konkret art (se artslisten nedenfor)

 

Artslisten

En liste over 100 udvalgte arter, som man læser op på alt efter ambitionsniveau og forhåndskundskaber, med henblik på at kunne tage i årspraktik med et godt og grundlæggende artskendskab i rygsækken.

Formålet med artslisten er at give et bredt, grundlæggende artskendskab, som dels er en central del af det at være naturfagslærer, og dels er et godt udgangspunkt for fortællende formidling og repetition af en lang række centrale naturfaglige begreber, som for eksempel klassifikation, evolution, opbygning, fysiologi, tilpasning, biotoper, økosystemer, indholdsstoffer og sundhed.

Grundlæggende kan man sige at opgaven er at kunne kende arten ud i naturen + at kunne fortælle (noget af) dens natur- og kulturhistorie på en interessant og inspirerende måde.

Træer og buske

Stilk - Eg, Bøg, Almindelig Hestekastanje, Rød-El, Grå-Pil, Almindelig Hyld, Hassel, Vorte-Birk, Park-Lind, Taks, Ahorn, Ask, Skov-Fyr, Rød-Gran, Nordmannsgran, Europæisk Lærk, Almindelig Røn

Urter, vilde

Stor Nælde, Skvalderkål, Ramsløg, Mælkebøtte, Tusindfryd, Løgkarse, Vandkarse, Almindelig Fuglegræs, Hvidmelet Gåsefod, Spyd-mælde, Korsknap, Sødskærm, Toårig Natlys, Vand-mynte

Urter, dyrkede

Grøntkål, Porre, Rødbede, Hestebønne, Buskbønne, Havre, Rug, Byg, Hvede, Solsikke, Morgenfrue, Appelsintagetes

Svampe

Fløjlsfod, Østershat, Judasøre

Fugle

Gråspurv, Musvit, Solsort, Gærdesmutte, Rødhals, Ringdue, Bogfinke, Grønirisk, Stær, Husskade, Allike, Krage, Sanglærke, Sangsvane, Spurvehøg, Stor Flagspætte, Hættemåge

Insekter

Almindelig Ørentvist, Stor Kålsommerfugl, Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Stueflue, Jordhumle, Læderløber, Rygsvømmer, Bugsvømmer, Skøjteløber, Skorpiontæge, Stor vandkalv, Guldsmede (de egentlige), Vandnymfer, Vårfluer.

Stenarter

Sandsten, Flint, Granit, Gnejs, Porfyr

Dyr fra andre taksonomiske grupper (eksemplariske arter)

Stor Regnorm (Ledorme), Skovflåt (Spindlere), Lille Husedderkop (Spindlere), Kælderbænkebider (Krebsdyr), Lundsnegl (Bløddyr), Stor Mosesnegl (Bløddyr), Almindelig Vandmand (Polypdyr), Trepigget Hundestejle (Fisk), Aborre (Fisk), Lille Vandsalamander (Padder), Grøn Frø (Padder), Snog (Krybdyr), Pindsvin (Pattedyr - insektæder), Brun Rotte (Pattedyr – gnaver), Egern (Pattedyr – gnavere), Hare (Pattedyr – harer), Ræv (Pattedyr – rovdyr)

 

Forslag til et geografisk fokus

Mali:Danmark har en mindre millitær styrke der; hvorfor det og hvad er der for et land?

Congo: Uroligheder fordi præsidenten ikke vil gå af; hvorfor ikke og hvad er der for et land?

Kina, området omkring Beijing: Massiv luftforurening – hvad sker der i det område?

Venezuela: Rekordstor inflation – hvordan er baggrunden for det land?

Tyrkiet: Hvad er det for et land og hvad betyder dets placering for dets aktuelle situation?

Polen: Er det unge demokrati der i fare? Hvorfor arbejder polakkerne i Danmark og i London? Hvilken betydning kan landet få for bevarelsen af truede europæiske arter og naturtyper?

Rusland: Er det egentlig en nationalstat – eller er der nærmere en verdensdel? Er Rusland en del af Europa? Hvad betyder olien, gassen, de enorme arealer i Sibirien, mindretallene mv. aktuelt?

Californien: Verdens 6. største økonomi – og en af de grønneste. Ramt af årelang tørke og USA’s største landbrugsområde – hvad er geografien bag den delstat?

Skabelon for et geografisk fokus

 

Vælg et land (eventuelt et område i et land), som I finder særligt interessant at dykke ned i og undervise i – og gerne et som har været lidt oppe i nyhedsstrømmen – og forbered en guidet tur på 45 minutter til det land for resten af os, set igennem geografiens 7-kantede briller:

 

-        Beskrivelse af landet, regionen og området ud fra geografiske kort og nøgletal

-        Klima

-        Landskaber, jordbund, sten og mineralforekomster

-        Flora, fauna og landbrug

-        Befolkningen

-        Samfundsstrukturen

-        Globalisering og bæredygtighed

 

Lærerens forventninger til dig som studerende

-        at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at opfylde formålet og arbejder hen imod målsætningen

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i den ugentlige opdatering af Undervisningsplanen, og deltager opmærksomt og aktivt i timerne

-        at du komme stabilt til timerne og ved fravær melder afbud på Viggo så vi har det med til dagens tjek-ind.

Lidt læringsteorien bag undervisningen

Dr. William Glassers læringsteori: Læringspyramiden (se det lille billede øverst på siden).

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

Undervisningsplan 2. årgang, den fulde version

Undervisningsplan Naturfag 2. årgang forår 2017

-        Opdateret 14. april

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så dyb indsigt som muligt i naturen, livet og den verden som omgiver os.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-        inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold

-        inspireret af forskningen indenfor naturvidenskab og indenfor undervisning og læring

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig viden og bæredygtig udvikling.

 

Målsætningen for Naturfag:

Målet for linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen (4 semestre) opnår en grad af mestring af 3 ting: Naturfaglig viden, naturfaglige færdigheder og naturfaglig formidling.

- Viden indenfor udvalgte naturfaglige områder, strækkende sig fra et opdateret overblik over den naturfaglige del af nyhedsstrømmen om forskning, landes geografiske forhold og klodens tilstand, over et bredt kendskab til de almindeligste arter af planter, dyr og svampe i Danmark og over til en dybere indsigt i områder som jordkloden, naturgrundlaget, klima, økologi, evolution, globalisering, befolkning og menneskets biologi.

- Færdigheder indenfor vores del af det naturfaglige område, med særligt henblik på feltarbejde (herunder skolehave og udeskole), laboratoriearbejde (med særligt henblik på ”køkkenbordsforsøg” og på den praktisk-mundtlige fællesfaglige prøve i naturfagene), faglig læsning og ekskursioner.

- Formidling af naturfaglig viden og færdigheder på en professionel måde, hvilket især vil sige at kunne gøre det inspirerende, klart, varieret, aktiverende, struktureret, tilpasset til den givne målgruppe og med brug af en så korrekt og opdateret viden som muligt.

Målet med dette forløb er der ud over særligt at inspirere den enkelte studerende til at forberede sig menneskeligt, fagligt og fagdidaktisk til at kunne begynde at undervise i naturfagene natur/teknologi, geografi og biologi ude i skolerne i praktikåret.

 

Indhold

Dato

Overblik

Mere Info

9/1

Intro til linjefaget naturfag: Holdet, planen og undervisergrupperne.

Samarbejde med og arbejde på Naturama.

 

Timerne denne mandag begynder først 10.35, da der er fælles skolestart fra kl. 9.

Læs undervisningsplanen igennem, fra formål til forventninger.

Medbring dit UNI-Login.

Køb en notesbog til at føre din laboratoriejournal og gøre dine notater om arterne på turene og på artslisten i.

 

Begynd på at samle på paprør fra toilet- og wcruller.

 

I dag skal vi have dannet – og igangsat arbejdet i (der bliver 3 x 45 minutters forberedelsestid i undervisningstiden til undervisergrupperne over den næste måned) -  semestrets 5 undervisergrupper, som i år fordeler sig indenfor 3 hovedområder:

Fællesfaglige fokusområder : 2 grupper a 2-4 personer der forbereder vores 2 eksempler på fællesfaglige fokusområder (mine forslag er CO2 og drikkevand), til timerne henholdsvis den 15. og den 29. maj. Hyr gerne en gæstelærer der har erfaring med den fællesfaglige undervisning og med den fællesfaglige prøve til at supplere jeres egen undervisning af holdet i området.

Faglige emner : 2 grupper a 4-6 personer som forbereder 2 x 45 minutters undervisning (teori + forsøg/aktiviteter) af klassen i henholdsvis de 4 emner indenfor temaet ”Mennesket” (”Menneske- gruppen”) og i de 4 emner indenfor temaet ”Økologi” (”Økologi-gruppen”).

Geografisk fokus: 1 gruppe på 4-8 personer der fordeler 4 lande eller geografiske områder imellem sig og forbereder 45 minutters geografisk fokus på og formidling af hvert land/område – se min liste med forslag til et geografisk fokus + skabelonen for et geografisk fokus længere nede i undervisningsplanen; den første gruppe skal være klar til at undervise mandag den 20. februar.

Prioriter 1-3 hvilken undervisergruppe som du ønsker at være med i.

Alle grupperne skal lave en undervisningsplan – komplet med formål, mål, indhold (fordelt på en form for tidsplan), metoder og materialer – for deres undervisningsforløb (forløbet kan svare til de timer I underviser holdet, eller det kan være lidt længere, så det for eksempel omfatter et par timer før og efter de timer som I konkret underviser i, så vi får et indtryk af hvilken større sammenhæng I tænker jeres undervisning ind i), og undervisningsplanen skal lægges ind på Viggo på Fildeling/studerende 16/17/Naturfag 2015 + kort præsenteres for holdet som en del af gruppens undervisning.

16/1

Aktuelt fra den nære natur, fra den fjerne verden og fra nyhedsstrømmen om naturvidenskabelig forskning

I dag har jeg oplæg om professionsidentiteten (med særligt henblik på 3-ugers og på årspraktikken), i stedet for et geografisk fokus, som der ellers vil være under dette tema.

Påklædning til at kunne stå og gå ude i naturen i et par timer efter formiddagspausen.

I dag har vi særligt fokus på arterne: Stilk - Eg, Bøg, Almindelig Hestekastanje, Rød-El, Grå-Pil, Almindelig Hyld, Hassel, Vorte-Birk, Park-Lind, Taks, Grøntkål, Porre, Rødbede.

23/1

Forsøg og eksperimenter – laboratoriearbejde med særligt henblik på ”køkkenbordsforsøg” og på den praktisk/mundtlige fællesfaglige prøve

-        vi laver 7 forskergrupper, som går fra den ene forsøgsstation til den næste og bruger 45 – 60 minutter hvert sted

-        de sidste 45 minutter af dagens timer bruges til faglig fordybelse og planlægning af undervisning i undervisergrupperne.

Tina fra biblioteket kommer en halv times tid fra morgenen af og oplyser os om 3 forskellige portaler med undervisningsmaterialer.

Derefter holder jeg et oplæg om Forsøg og Eksperimenter i Naturfagsundervisningen, hvorefter vi fordeler holdet på 7 forskergrupper, som begynder på hver sit eksperiment: I dag skal I nå 2 eksperimenter/forsøgsstationer

Medbring din notesbog, så du kan føre en laboratoriejournal over de 7 forsøg.

Medbring flest muligt papruller fra toilet- og køkkenruller + en stor papkasse.

Læs om laboratorieøvelserne her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311854

Læs en årsplan (vælg selv klassetrin) for Natur/Teknologi på Clioonline.dk.

Fra 10.35 har jeg de første 7 individuelle samtaler i Blå stue, s amtalen har 2-3 fokuspunkter:

1)     Hvordan går det med dit fremmøde, dit engagement (i timerne og i forberedelsen til timerne) og din trivsel?

 

2)     Hvordan er status for dit faglige niveau ift. målsætningen for Naturfag?

 

a.      Hvad er dit personlige interesseområde indenfor faget?

b.     Hvilke områder indenfor målsætninger står du særligt stærkt i? Hvilke står du særligt svagt i?

c.      Hvordan vil du lave selvstudie for at opfylde målsætningen bedst muligt?

 

3)     Eventuelt: Under dette punkt kan vi eventuelt lave aftaler imellem os to om, hvad du konkret arbejder på at blive bedre til og hvordan du kunne gøre det – det kunne være i forhold til fremmøde og engagement, men det kunne også være i forhold til selvstudiet.

30/1

Forsøg og eksperimenter

I dag begynder Nanna Erben på naturfagsholdet, efter 2 års barsel.

Jeg har opdateret vejledningssiden om skoleakvariet; læs den øverste tekst på siden her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311842

Husk notesbog til at lave din laboratoriejournal (hypoteser, resultater = tal + tegninger, og diskussion af forsøgets resultater og brug ude i skolerne) i.

Efter et kort oplæg går vi videre med færdighedstræningen i laboratoriearbejde; i dag skal du nå rundt om 3 forsøgsstationer.

Læs en årsplan (vælg selv klassetrin) for Geografi på Clioonline.dk.

11 samtaler i Blå stue, den første begynder kl. 9.

Fra 11.45 er der forberedelse af undervisning i undervisergrupperne.

Med hensyn til køb af fagbøger, så vil jeg som sagt anbefale de håndbøger, som står under ”Artskendskab og naturformidling” (hvis der skal prioriteres, så specielt de to om træer og vilde spiselige planter) i litteraturlisten; hvis du vil stå for en organisering af et fælles køb af nogle af dem, så sig det til holdet under tjek- ind.

6/2

Forsøg og eksperimenter

Læs en årsplan (vælg selv klassetrin) for Geografi på Clioonline.dk.

Husk notesbog til at lave din laboratoriejournal (hypoteser, resultater = tal + tegninger, og diskussion af forsøgets resultater og brug ude i skolerne) i.

Efter et kort oplæg går vi videre med færdighedstræningen i laboratoriearbejde; i dag skal du nå rundt om 2 forsøgsstationer + gøre arbejdet i din laboratoriejournal færdigt: Læg laboratoriejournalen på mit bord, hvis jeg må læse i den -  hen over vinterferien – for at blive lidt klogere på, hvordan forskellige mennesker har brugt journalen og på, hvordan vi kunne bruge denne metode fremover.

11 samtaler i Blå stue, den første begynder kl. 9.

Fra 11.45 er der forberedelse af undervisning i undervisergrupperne.

20/2

Opsamling og overblik (undervisergrupperne)

Geografisk fokus

Artskendskab og naturformidling

 

Efter et kort oplæg fra mig mødes undervisergrupperne 10 minutter for at forberede 5 minutters mundtlig ”appetitvækker” til os andre om den undervisning, som de har forberedt + aflevere en oversigt til mig om, hvem der underviser i hvad hvornår, så jeg kan skrive det ind i undervisningsplanen.

Efter den lille pause er der 45 minutters geografisk fokus ved undervisergruppen.

Efter formiddagspausen er der et kort oplæg og omklædning, inden vi går udenfor resten af formiddagen for at arbejde med artskendskab og naturformidling i naturen omkring Lærerskolen.

I dag har vi særligt fokus på arterne:

Ahorn, Ask, Skov-Fyr, Rød-Gran, Nordmannsgran, Europæisk Lærk, Almindelig Røn, Gråspurv, Musvit, Solsort, Gærdesmutte, Rødhals, Ringdue samt stenarterne Granit og Gnejs.

27/2

Mennesket – fokus på cellen

Efter tjek-ind er det undervisergruppe ”Mennesket”, som underviser resten af formiddagen, indtil vi giver dem feedback 12.15.

Jeg foreslår at vi giver feedback på undervisningen efter 3xI-modellen: Iagttagelser – Indtryk -Ideer;

-        Hvilke iagttagelser har du gjort af underviserne og af undervisningen?

-        Hvad gjorde (især) indtryk på dig af undervisningen?

-        Hvilke ideer har du til, hvordan undervisningen kunne gøres bedre, anderledes eller udvikles?

Jeg ved ikke hvad undervisergruppen eventuelt lægger ud af forberedelse (hvis jeg skal se det, så husk at sætte mig på beskeden; jeg står ikke på holdlisten), men hav påklædning til at du kan arbejde udendørs i området, hvis det bliver aktuelt.

6/3

Mennesket – fokus på fordøjelsessystemet

Efter tjek- ind underviser Undervisergruppe Mennesket, og når vi har giver dem feedback (senest kl. 10.00), så tager jeg over.

I min del af timerne skal vi arbejde med 4 forsøgsborde/eksamensborde indenfor fordøjelsessystemet; jeg vil gerne bruge denne ekstra tid på at lave et stykke udviklingsarbejde sammen med jer.

Forberedelse:

Læs om de 4 fordøjelsesborde her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311854

og prioriter 1-2, hvilket bord du helst vil arbejde med på mandag.

Læs om mælkesyregæring af grøntsager på webstedet Havenyt.dk; søg på ”mælkesyregæring”.

Saml sammen hvad du/din husstand producerer af let omsætteligt, organisk affald, som ikke bliver for ulækkert med tiden (skræller og blade fra grøntsager, kaffegrums mv. er godt, kød, citrusskaller, rådne eller mugne ting er ikke) og tag det med til timerne mandag morgen.

Hvis du har økologisk organisk affald, så tag det med i poser for sig, så ser vi om vi har nok til en særlig økologisk kompostering.

Hvis du har en rest mælkesyrede grøntsager, sauerkraut ol. stående, som du godt vil donere til videnskaben, så tag den med.

Hvis du har et sylteglas eller to (dem med patentlukning og gummiring) så tage dem med til syrebordet…

13/3

Geografisk fokus

Midtvejsevaluering

Praktikforberedelse

Artskendskab og Naturformidling

45 minutters geografisk fokus ved undervisergruppen.

Oplæg om praktikforberedelse ved Ingvar

Påklædning til at kunne stå og gå ude i naturen i et par timer efter formiddagspausen.

I dag har vi særligt fokus på arterne:

Stor Nælde, Skvalderkål, Ramsløg, Mælkebøtte, Rug, Hestebønne, Bogfinke, Allike, Krage, Sanglærke, Stor Flagspætte, Hættemåge.

19/4

Velkommen tilbage, orientering og opdatering af undervisningsplanen

Undervisergrupper: Praktikefterbehandling + tidsplan og emneoverskrifter for jeres undervisning + midtvejsevaluering

Naturen netop nu

-        Rundvisning i skolehaverne, med fokus på årspraktikken

-        Forårslivet i vandhullet, med fokus på feltarbejde og formidling af arter

Aflever undervisergruppens tidsplaner og emneoverskrifter til Ingvar inden formiddagspausen; hvem er er i hvilke undervisergrupper står nedenunder denne tabel – bortset fra Andreas, Mathias og Nanna Erben, som jeg ikke har fået noteret hvor er.

Påklædning til at kunne være ude i naturen i et par timer efter formiddagspausen.

I dag har vi særligt fokus på 12 arter/grupper knyttet til vandhullet:

Rygsvømmer, Bugsvømmer, Skøjteløber, Skorpiontæge, Stor vandkalv, Guldsmede (de egentlige), Vandnymfer, Vårfluer (disse 8 er alle Insekter), Stor Mosesnegl (Bløddyr), Lille Vandsalamander (Padder), Grøn Frø (Padder).

Forbered dig ved at notere dig disse 12 arters kendetegn (så du lettere kan bestemme dem ude ved vandhullet) og udvælg dig én art, hvis naturhistorie du sætter dig dybere ind i og afleverer et lamineret A4-ark med tekst og billeder (foto eller tegninger) over artens naturhistorie, formidlet til en målgruppe efter eget valg, mandag den 24. april 08.15 på mit bord i Mindedal.

I dag laver vi ved fælles kraft en så fuldstændig og så præcis artslisten som muligt over smådyrene i vandhullet.

Aflever midtvejsevalueringen på mit bord/på Viggo mandag den 24. april kl. 08.15.

24/4

Økologi – fokus på 4 faglige emner: Jordbunden, planters optagelse af næringsstoffer, kvælstofs kredsløb og bæredygtig udvikling

230 minutters undervisning af holdet af undervisergruppe Økologi, med fagligt fokus på viden og færdigheder indenfor udvalgte områder af økologi.

8/5

Økologi – fokus på 4 faglige emner: Jordbunden, planters optagelse af næringsstoffer, kvælstofs kredsløb og bæredygtig udvikling

230 minutters undervisning af holdet af undervisergruppe Økologi, med fagligt fokus på viden og færdigheder indenfor udvalgte områder af økologi.

15/5

Fællesfagligt tema 1: CO2

Geografisk fokus

 

Fra undervisningsforløb over problemformulering til den praktisk-mundtlige fællesprøve; 170 minutters fællesfaglig undervisning ved undervisergruppe CO2 + en gæstelærer?

45 minutters geografisk fokus ved undervisergruppe Geografi

29/5

Fællesfagligt tema 2: Drikkevand.

Geografisk fokus

Fra undervisningsforløb over problemformulering til den praktisk-mundtlige fællesprøve; 170 minutters fællesfaglig undervisning ved undervisergruppe Vand + en gæstelærer?

45 minutters geografisk fokus ved undervisergruppe Geografi

12/6

Åbne timer

 

19/6

Geografisk fokus

Afrunding og evaluering

45 minutters geografisk fokus ved undervisergruppe Geografi

 

Undervisergrupper

Undervisergruppe CO2: Jesper Larsen, Frida, Anders.

Undervisergruppe Vand: Nanna Lomholt, Alexander Tønder, Teitur, Sebastian, Anna Toft.

Undervisergruppe Økologi: Mads Stæhr, Ida Emilie, Ida Amanda, Anne, Vibeke, Alexander Isaksen, Marina.

Undervisergruppe Geografi: Mads Borgstrup, Jesper Hansen, Frost, Esben, Joachim.

Undervisergruppe Mennesket: Mie, Niklas, Louise, Leo, Sune.

Litteratur

Der er ingen nødvendige bogindkøb til dette semester (vi bruger udvalgte sider på nettet som fælles kilde til information og viden), men der er en række håndbøger som det kan være nyttigt og inspirerende at erhverve sig (gerne som genbrug) i løbet af studiet:

Om undervisningen i linjefaget Naturfag:

www.naturfagsundervisning.dk

Om artskendskab og naturformidling:

”Træer og Buske i landskabet”, Vedel og Møller, Politikens Håndbøger 2013.

”Fuglene i Danmark”, Meltofte og Fjeldså,

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

”Natur 17 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos, 2013.

www.danske-dyr.dk

www.fugleognatur.dk

www.danmarksflora.dk

Om hvad der er aktuelt indenfor natur og naturvidenskab

www.videnskab.dk

www.havenyt.dk

Om undervisning i skolefagene:

www.biologifaget.dk

www.geografifaget.dk

www.naturteknikfaget.dk  


http://portal.alinea.dk/


http://portaler.gyldendal.dk/


http://www.clioonline.dk/

http://testoteket.danishsciencefactory.dk/

Om at finde stof til et geografisk fokus

www.globalis.dk

www.123fakta.com

www.nationalgeografic.com

www.census.gov   

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag særlig vægt på:

-        undervisning ude i naturen året rundt

-        forsøg og eksperimenter i laboratoriet (”køkkenbordsforsøg”) og i skolehaverne

-        at de studerende træner underviserrolle ved at undervise holdet og få feedback

-        at undervisningen bliver til i dialog og i fællesskab imellem læreren og de studerende

-        naturhistorien, hvor centrale begreber formidles i en fortællende form, med udgangspunkt i en konkret art (se artslisten nedenfor)

 

Artslisten

En liste over 100 udvalgte arter, som man læser op på alt efter ambitionsniveau og forhåndskundskaber, med henblik på at kunne tage i årspraktik med et godt og grundlæggende artskendskab i rygsækken.

Formålet med artslisten er at give et bredt, grundlæggende artskendskab, som dels er en central del af det at være naturfagslærer, og dels er et godt udgangspunkt for fortællende formidling og repetition af en lang række centrale naturfaglige begreber, som for eksempel klassifikation, evolution, opbygning, fysiologi, tilpasning, biotoper, økosystemer, indholdsstoffer og sundhed.

Grundlæggende kan man sige at opgaven er at kunne kende arten ud i naturen + at kunne fortælle (noget af) dens natur- og kulturhistorie på en interessant og inspirerende måde.

Træer og buske

Stilk - Eg, Bøg, Almindelig Hestekastanje, Rød-El, Grå-Pil, Almindelig Hyld, Hassel, Vorte-Birk, Park-Lind, Taks, Ahorn, Ask, Skov-Fyr, Rød-Gran, Nordmannsgran, Europæisk Lærk, Almindelig Røn

Urter, vilde

Stor Nælde, Skvalderkål, Ramsløg, Mælkebøtte, Tusindfryd, Løgkarse, Vandkarse, Almindelig Fuglegræs, Hvidmelet Gåsefod, Spyd-mælde, Korsknap, Sødskærm, Toårig Natlys, Vand-mynte

Urter, dyrkede

Grøntkål, Porre, Rødbede, Hestebønne, Buskbønne, Havre, Rug, Byg, Hvede, Solsikke, Morgenfrue, Appelsintagetes

Svampe

Fløjlsfod, Østershat, Judasøre

Fugle

Gråspurv, Musvit, Solsort, Gærdesmutte, Rødhals, Ringdue, Bogfinke, Grønirisk, Stær, Husskade, Allike, Krage, Sanglærke, Sangsvane, Spurvehøg, Stor Flagspætte, Hættemåge

Insekter

Almindelig Ørentvist, Stor Kålsommerfugl, Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Stueflue, Jordhumle, Læderløber, Rygsvømmer, Bugsvømmer, Skøjteløber, Skorpiontæge, Stor vandkalv, Guldsmede (de egentlige), Vandnymfer, Vårfluer.

Stenarter

Sandsten, Flint, Granit, Gnejs, Porfyr

Dyr fra andre taksonomiske grupper (eksemplariske arter)

Stor Regnorm (Ledorme), Skovflåt (Spindlere), Lille Husedderkop (Spindlere), Kælderbænkebider (Krebsdyr), Lundsnegl (Bløddyr), Stor Mosesnegl (Bløddyr), Almindelig Vandmand (Polypdyr), Trepigget Hundestejle (Fisk), Aborre (Fisk), Lille Vandsalamander (Padder), Grøn Frø (Padder), Snog (Krybdyr), Pindsvin (Pattedyr - insektæder), Brun Rotte (Pattedyr – gnaver), Egern (Pattedyr – gnavere), Hare (Pattedyr – harer), Ræv (Pattedyr – rovdyr)

 

Forslag til et geografisk fokus

Mali:Danmark har en mindre millitær styrke der; hvorfor det og hvad er der for et land?

Congo: Uroligheder fordi præsidenten ikke vil gå af; hvorfor ikke og hvad er der for et land?

Kina, området omkring Beijing: Massiv luftforurening – hvad sker der i det område?

Venezuela: Rekordstor inflation – hvordan er baggrunden for det land?

Tyrkiet: Hvad er det for et land og hvad betyder dets placering for dets aktuelle situation?

Polen: Er det unge demokrati der i fare? Hvorfor arbejder polakkerne i Danmark og i London? Hvilken betydning kan landet få for bevarelsen af truede europæiske arter og naturtyper?

Rusland: Er det egentlig en nationalstat – eller er der nærmere en verdensdel? Er Rusland en del af Europa? Hvad betyder olien, gassen, de enorme arealer i Sibirien, mindretallene mv. aktuelt?

Californien: Verdens 6. største økonomi – og en af de grønneste. Ramt af årelang tørke og USA’s største landbrugsområde – hvad er geografien bag den delstat?

Skabelon for et geografisk fokus

 

Vælg et land (eventuelt et område i et land), som I finder særligt interessant at dykke ned i og undervise i – og gerne et som har været lidt oppe i nyhedsstrømmen – og forbered en guidet tur på 45 minutter til det land for resten af os, set igennem geografiens 7-kantede briller:

 

-        Beskrivelse af landet, regionen og området ud fra geografiske kort og nøgletal

-        Klima

-        Landskaber, jordbund, sten og mineralforekomster

-        Flora, fauna og landbrug

-        Befolkningen

-        Samfundsstrukturen

-        Globalisering og bæredygtighed

 

Lærerens forventninger til dig som studerende

-        at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at opfylde formålet og arbejder hen imod målsætningen

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i den ugentlige opdatering af Undervisningsplanen, og deltager opmærksomt og aktivt i timerne

-        at du komme stabilt til timerne og ved fravær melder afbud på Viggo så vi har det med til dagens tjek-ind.

Lidt læringsteorien bag undervisningen

Dr. William Glassers læringsteori: Læringspyramiden (se det lille billede øverst på siden).

Ingvar Haubjerg Nielsen

Undervisningsplan Naturfag 2. årgang forår 2016

-        Opdateret 10. juni (planerne for uge 24)

 

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen, både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – med henblik på at opnå en så stor viden og indsigt som muligt om naturen og om livet, og blive så dygtige som muligt til at formidle denne viden i form af undervisning og naturvejledning.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-        inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold

-        baseret på forskningen indenfor naturvidenskab og indenfor undervisning og læring

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig viden og bæredygtig udvikling.

 

Målsætning

Målet for linjefaget er at den enkelte studerende                                    

- tilegner sig en dybere faglig indsigt, viden og færdigheder indenfor udvalgte naturfaglige områder

- opnår et bredt overblik over hvad der sker indenfor den naturvidenskabelige forskning (bortset fra fysik/kemi) og over en række udvalgte, almindeligt forekommende arters kendetegn og naturhistorie

- træner i at forberede, gennemføre og evaluere naturfaglig undervisning , i samarbejde med andre studerende og i dialog med faglæreren

Målet med dette forløb er der ud over særligt at forberede den enkelte fagligt og fagdidaktisk til at kunne begynde at undervise i naturfag ude i skolerne i praktikåret – med særligt henblik på skolefagene biologi, geografi og natur/teknologi.

 

Indhold

Uge

Indhold

Forberedelse og info

2

Intro til linjefaget Naturfag; undervisningsplanen, holdet og undervisningsgrupperne.

 

Jeg byder velkommen, gennemgår undervisningsplanen og organiserer fordelingen af holdet på de 6 undervisergrupper: 2 i natur/teknik, 2 i biologi og 2 i geografi, således at vi ender med minimum 4 personer i hver undervisergruppe.

 

Bagefter introducerer jeg arbejdet med artskendskab og naturformidling, og vi uddeler formidlingen af de første 8 (dyrearter) af de 80 arter, som vi gennemgår i løbet af semestret.

 

Vi hører også lige, om der er nogen som allerede nu har lyst til at forberede (være tovholder for) en interessegruppe i Natur/teknik i uge 4 og 5; det kunne være at finde og ansøge (faglæreren) om forsøgsudstyr, hente undervisningsmaterialer på Amtscentralen, hyre en gæstelærer mv.

 

Til sidst bliver der tid til, at undervisegrupperne kan mødes og begynde at forberede deres undervisning + at de 8 som skal formidle en dyreart i næste uge kan få råd og vejledning af mig.

 

 

Timerne denne mandag begynder først 10.35, da der er fælles skolestart fra kl. 9.

 

Læs undervisningsplanen igennem.

 

Medbring dit UNI-Login..

 

Tænk over, hvilken undervisergruppe (nat/teknologi, biologi eller geografi) du helst vil være med i (prioriter eventuelt 1-3).

 

Info om undervisergrupper:

Formålet med undervisergrupperne er – sammen med andre studerende - at træne i at forberede, gennemføre og evaluere naturfaglig undervisning.

 

Undervisningen skal være en blanding af teori og praksis (opgaver, eksperimenter, feltarbejde mv.) og vare en sædvanlig dobbelttime (115 minutter) inklusive pause og tid til

-        10 minutters evaluering og didaktisk diskussion (det vil sige diskussion af undervisningens formål, mål, metoder, materialer, dagsorden mv.)

-        Faglærerens 5 minutter: Jeg får de sidste 5 minutter af timen til at komme med mine faglige og fagdidaktiske kommentarer til undervisningen; dvs. at det er her jeg kommenterer, hvad der eventuelt har været af faktuelle fejl eller unøjagtigheder i undervisningen – jeg afbryder altså ikke jeres undervisning med rettelser ol. undervejs, men hvis dem der underviser bliver i tvivl om noget, så kan de vælge at spørge mig undervejs – så kan det jo være at det er noget jeg ved og hurtigt kan afklare.

 

Målgruppen for undervisningen er naturfagsholdet; vi skal altså ikke lade som om vi er for eksempel 4. klasse, men når I nu underviser lærerstuderende i emnerne, så sørg for (om ikke andet i den afsluttende didaktiske diskussion) at de får lejlighed til at diskutere, hvordan man kunne gribe emnerne an, hvis nu det var 4. klasse eller en anden målgruppe.

 

Husk også at drøfte og forberede, hvordan I vil tilrettelægge evalueringen af jeres undervisning; det er klogt at forberede evaluering (mindst) lige så omhyggeligt som selve undervisningen, blandt andet fordi det er ”følsomt” og fordi udbyttet af evalueringen afhænger MEGET af hvordan den er tilrettelagt.

 

Du kan læse mere om mit forslag til indholdet i hver undervisergruppes undervisning i den uge, hvor de har undervisning – for eksempel om Natur/teknologi i uge 4.

 

Info om opgaven med at formidle 1 art: Opgaven er

1)     at sætte sig ind i mest muligt viden om arten, blive ”professor” i arten, så at sige.

 

2)     at formidle artens naturhistorie på en så spændende og lærerig måde som muligt, med ord, billeder og lyd (find for eksempel fugles stemmer på DOF’s hjemmeside), med holdet som målgruppe og foran tavlen i Mindedal. Du har 5 minutter.

 

3

Aktuelt fra naturens og naturvidenskabens verden – januar måned

 

I disse timer beskæftiger vi os med, hvad der er aktuelt ude i naturen og i nyhedsstrømmen om naturvidenskab og undervisning.

 

Først skal vi høre 8 aktuelle arters naturhistorie; hver naturformidler har 5 minutter til at fortælle om sin art, og når vi har hørt om alle arterne er der tid til spørgsmål og kommentarer.

 

Derefter kommer jeg med en række udvalgte nyheder fra naturvidenskabens eller undervisningens verden, sætter dem lidt i perspektiv (for eksempel i forhold til videnskabsteorien) og man er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere undervejs.

 

Efter formiddagspausen går vi en tur ud i det lokale landskab for at se på dagens 8 træarter, og på hvad der ellers rører sig af liv derude.

Påklædning til at kunne være ude i landskabet efter formiddagspausen.

 

Læs om følgende arter af træer og buske: Eg, bøg, Hestekastanje, Rød-el, Grå-pil, Alm. Hyld og Hassel, for eksempel i bogen ”Træer og buske i Danmark”.

 

Læs om følgende øvrige arter: Gråspurv, Musvit, Rødhals, Spurvehøg, Fiskehejre, Fuglekonge, Ravn, Ræv, Odder, Rådyr, Tusindfryd, Fløjlsfod og Østershat, for eksempel i bogen ”Fuglene i Danmark”, redigeret af Meltofte og Fjeldså (den har efter min mening de bedste fugle-naturhistorier).

 

Mulighed for yderligere forberedelse: Læs januar måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”.

4

Fagligt fokus: Natur/teknologi   

 

I disse timer har vi fokus på undervisning i faget Natur/teknologi.

 

Undervisergruppe 1 underviser holdet fra 08.20 til 10.10, inklusive tid til spørgsmål, feedback og didaktisk diskussion.

 

Efter formiddagspausen er der så selvorganiseret fordybelsesarbejde i Natur/teknik: Det kunne for eksempel være en teoretisk fordybelse i form af at sætte sig grundigere ind i www.naturteknikfaget.dk   eller i  at læse fagets formål og undervisningsvejledning på www.emu.dk , eller det kan være en praktisk fordybelse i form af afprøvning af noget laboratorie- eller feltarbejde.

 

Fra 11.00 har jeg 5 individuelle evalueringssamtaler a 15 minutter i Blå Stue.

 

I denne uge vil jeg gerne tale med Amalie, Claus, Jonas, Live og Jonathan.

Læs på Viggo, hvad undervisergruppe 1 (Henriette, Anders, Live) har lagt ud til os (holdet + lærer) af forberedelse.

 

Husk dit UNI-login, så du kan arbejde på www.naturteknikfaget.dk

 

Tænk over, hvad du kunne tænke dig at fordybe dig i indenfor natur/teknik i timerne efter formiddagspausen.

 

Hvis du er sat på til samtale i denne uge så tænk over de 3 fokuspunkter:

-        Hvordan ser det ud med din trivsel, dit fremmøde og din forberedelse?

-        Hvordan arbejder du med tilegnelsen af faglig viden og kunnen og med udviklingen af din naturfaglige professionsidentitet?

-        Hvordan oplever du timerne i Naturfag – hvad mener du er særligt godt og velfungerende, og er der nogle områder, hvor du synes at det kunne være bedre eller anderledes?

 

 

 

Info til undervisergruppen:

 

Gå ind på www.naturteknikfaget.dk   under fanen ”Forløb” og find redaktørens (Gry Riemann) forslag til en årsplan for 4. klasse i skoleåret 15/16.

 

Læs forløbet igennem fra august til juni.

 

Vælg 2 af emnerne som I vil undervise holdet i – jeg vil foreslå emnerne ”Vejr og Klima” og ”Vi undersøger Afrika”, men det er op til undervisergruppen at bestemme hvilke af forløbets emner I vil undervise holdet i; bare sørg for at koordinere det med den anden undervisergruppe i natur/teknologi.

 

Ud over at undervise i det faglige stof så skal I som sagt sørge for at planlægge og sætte tid af til de 10 minutters feedback og didaktisk diskussion + til faglærerens 5 minutter.

5

Fagligt fokus: Natur/teknik.

 

I disse timer har vi fokus på undervisning i faget Natur/teknik.

 

Jeg laver tjek – ind kl. 08.15.

 

Undervisergruppe 2 underviser holdet fra 08.20 til 10.10, inklusive tid til spørgsmål, feedback og didaktisk diskussion + faglærerens 5 minutter.

 

De 2 sidste af faglærerens 5 minutter har Peter fået til at give en besked.

 

Efter formiddagspausen samler vi kort op på sidste uges selvorganiserende fordybelse: Hvordan gik det og er der nogen der har planlagt at lave noget praktisk (laboratoriearbejde eller feltarbejde) i denne uges timer.

 

Fra 11.00 har jeg 5 individuelle evalueringssamtaler a 15 minutter i Blå Stue.

 

I denne uge vil jeg gerne tale med Mads, Henriette, Anders, Sille..

 

Vickie er gået over på religionsholdet – velkommen til Rasmus og Mikkel her på holdet.

 

Læs på Viggo, hvad undervisergruppe 2 (Bjarke, Mathias, Maria) har lagt ud til os (holdet + lærer) af forberedelse.

 

NB: Holdet har et ønske om at få mandagens lektier lagt ud på Viggo om fredagen.

 

Tænk over, hvad du kunne tænke dig at fordybe dig i indenfor natur/teknik i timerne efter formiddagspausen; vil du læse videre på teorien eller skal det denne gang være noget praktisk laboratorie- eller feltarbejde i natur/teknik som du arbejder med? En mulighed kunne være at samle og medbringe organisk husholdningsaffald til forsøg med at lave en indendørs kompost, eller det kunne være at samle og medbringe tørt husholdningsaffald, så man så kunne sortere, veje og lave robotter af.

 

Hvis du er sat på til samtale i denne uge så tænk over de 3 fokuspunkter:

-        Hvordan ser det ud med din trivsel, dit fremmøde og din forberedelse?

-        Hvordan arbejder du med tilegnelsen af faglig viden og kunnen og med udviklingen af din naturfaglige professionsidentitet?

-        Hvordan oplever du timerne i Naturfag – hvad mener du er særligt godt og velfungerende, og er der nogle områder, hvor du synes at det kunne være bedre eller anderledes?

 

Info til undervisergruppen:

 

Gå ind på www.naturteknikfaget.dk   under ”Emner” og find emnet ”Teknologi”

 

Klik på ”Teknologi” og vælg 2 af emnerne herinde, som I vil undervise holdet i – jeg vil foreslå emnerne ”Sukker” og ”Affald”, men det er op til undervisergruppen at bestemme hvilke emner I vil undervise holdet i; bare sørg for at koordinere det med den anden undervisergruppe.

 

Ud over at undervise i det faglige stof så skal I som sagt sørge for at planlægge og sætte tid af til de 10 minutters feedback og didaktisk diskussion + til faglærerens 5 minutter.

6

Aktuelt fra naturens og naturvidenskabens verden – februar måned

 

I disse timer beskæftiger vi os med, hvad der er aktuelt ude i naturen og i nyhedsstrømmen om naturvidenskab og undervisning.

 

Først skal vi høre 8 aktuelle arters naturhistorie; hver naturformidler har 5 minutter til at fortælle om sin art:

 

Blåmejse – Frederik

Solsort – Asbjørn

Gærdesmutte – Søren

Bogfinke – Mathias

Sanglærke – Mikkel R.

Krage – Claus

Troldand – Christoffer

Pindsvin – Sille

Egern – Theo

Hare – Live.

 

Derefter kommer jeg med en række udvalgte nyheder fra naturvidenskabens eller undervisningens verden, sætter dem lidt i perspektiv (for eksempel i forhold til videnskabsteorien) og man er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere undervejs.

 

Efter formiddagspausen går vi en tur ud i det lokale landskab for at se på dagens 8 træarter, og på hvad der ellers rører sig af liv derude.

Vi går en tur ud i landskabet efter formiddagspausen og frem til frokost; husk påklædning til skiftevis at stå og gå; her torsdag formiddag ser vejrudsigten VÅD ud, så sørg for tøj til det J

 

Læs om følgende arter eller slægter af træer: Birk, Lind, Taks, Ahorn, Ask, Skov-fyr, gran og ædelgran, gerne i grundbogen ”Træer og buske i Danmark”.

 

Læs om følgende øvrige arter: Blåmejse, Solsort, Gærdesmutte, Ringdue, Bogfinke, Sanglærke, Krage, Troldand, Pindsvin, Egern, Hare og Judasøre

 

Mulighed for yderligere forberedelse: Læs februar måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen” .

8

Laboratorieøvelser – en smagsprøve på laboratoriearbejde, målrettet til forholdene ude på skolerne

-        introduktion til dagens tema

-        gennemgang af laboratorieområdet i Mindedal

-        dannelse af 4 forskerteam

-        forskerteamene planlægger og fordeler dagens arbejdsopgaver

-        gennemgang og klargøring af udstyret til teamets første laboratorieøvelse

-        forskerteamet laver de 4 laboratorieøvelser i den aftalte rækkefølge; der er 30 – 40 minutter per øvelse.

-        når teamet har lavet den sidste øvelse, så ordnes og renses forsøgsudstyret, inden det stilles pænt på rette plads

-        forskerteamet laver én samlet lærings-rapport over de 4 forsøg, med 3 punkter:

- hvad var det mest interessante og lærerige ved hvert forsøg? Vedlæg de bedste billeder og de mest overraskende resultater eller erkendelser

- hvad tænker I om at lave disse forsøg med eleverne ude i skolerne?

- var der noget som kunne gøres bedre eller tilføjes til de 4 laboratorieforsøg eller til organiseringen af dagens timer?

- rapporten mailes til: naturnielzen@gmail.com

 

Vi skal denne gang lave 4 laboratorieøvelser:

1)     Mikroskopi: Celledelinger og grøntkorn

2)     Stereolup: Studer, tegn og prøv at sætte navne på detaljer i grus, sten, mos, lav og kviste under stereoluppen.

3)     Vandundersøgelse: Undersøg indholdet af kvælstof og fosfat, samt mål Ph, i prøver af akvarievand, vand fra vandhullet i Lærerskolens ”grønne hjerte” og eventuelt også prøver af drikkevand.

4)     Madundersøgelse: Påvisning og nedbrydelse af stivelse i fødevarer.

 

Forberedelse:

 

Gå ind på biologifaget.dk/aktiviteter/introduktion til mikroskopi; læs teksten og se videoklippet.

 

Gå ind på biologifaget.dk/aktiviteter/grønkornene i en plantecelle; læs teksten.

 

Gå ind på biologifaget.dk/aktiviteter/påvisning af stivelse i mad; læs teksten.

 

Gå ind på biologifaget.dk/aktiviteter/måling af nitrat og fosfat; læs teksten.

13

Åben uge

 

I denne uge skal jeg på et meget interessant og relevant stresshåndteringskursus i København, så jeg er her ikke.

 

Planen er, at morgenens timer er omlagt til en fuglesangstur en tidlig morgen i maj eller juni.

 

Timerne efter formiddagspausen:

 

Claus Frisk holder oplæg og lægger op til diskussion om menneskets evolution.

 

Derefter mødes undervisergruppe 3-6 for at forberede deres undervisning af holdet i de kommende uger bedst muligt.

 

Undervisergruppe 1 og 2 mødes for at forberede formidlingen af de 8 dyrearter som er på dagsordenen i uge 17; fordel arterne imellem jer, læs mest muligt om deres naturhistorie (for eksempel i de stabler af fagBLADE som ligger i skabet i ”Thor”) og forbered en spændende formidling af deres naturhistorie til uge 17.

 

Har du mødt en lærer derude, som kan komme som gæstelærer i uge 24 og give os råd, ideer og vejledning til at lave afgangsprøver i biologi og i geografi? Send mig en mail: naturnielzen@gmail.com

 

Mail mig også, hvem der har hvilke arter i uge 17.

14

Feltarbejde – en smagsprøve på naturfagligt feltarbejde, målrettet til forholdene ude på skolerne

 

I disse timer vil jeg vise en måde man kan organisere og udføre feltarbejde omkring et vandhul på.

 

At udforske og undersøge livet i og omkring et vandhul er en klassisk og meget anvendelig forårsaktivitet indenfor det naturfaglige område.

 

Udover at vise jer hvordan man kan gøre dette fra A-Z, så er målet for dagens feltarbejde at vi grundigt får undersøgt og dokumenteret (skriftligt) hvilke arter af smådyr og planter, som lever i Lærerskolens vandhul, så vi kan offentliggøre en artsliste anno 2016 og så i øvrigt følge udviklingen år efter år: Bliver der flere eller færre arter? Ændrer fordelingen af arter sig hen over årene? Mv.

 

Påklædning til at være udenfor – i fugtige og kølige omgivelser - det meste af formiddagen.

 

Vi begynder indendørs med den teoretiske introduktion til dagens feltarbejde, hvorefter vi går ud og laver feltarbejde i mindre forskergrupper.

 

Til sidst gennemgår vi den samlede artsliste og hører fremlæggelser af nogle af arternes naturhistorie.

 

Vælg 1-3 af nedenstående arter og læs op på deres naturhistorie, så du kan fortælle gruppen/holdet en spændende 2- minutters historie om deres kendetegn, opbygning, kropsfunktioner, tilpasninger, adfærd, levevis, livscyklus, anvendelsesmuligheder mv.

 

Brun frø

Grøn frø

Lille vandsalamander

Skøjteløber

Rygsvømmer

Bugsvømmer

Skorpionstæge

Stor Vandkalv

Vandrøver

Vårfluelarver

Dansemyggelarver

Stor Mosesnegl

Vandbænkebider

Bruskigle

Tagrør

Lysesiv

Dunhammer

 

Kig på siden ”Artsliste vandhul”: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311851

 

15

Fagligt fokus: Biologi.

 

I disse timer har vi fokus på undervisning i faget Biologi

 

Undervisergruppe 3 underviser holdet fra 08.15 til 10.10, inklusive tid til spørgsmål, feedback og didaktisk diskussion.

 

Efter formiddagspausen er der så selvorganiseret fordybelsesarbejde i Biologi: Det kunne for eksempel være en teoretisk fordybelse i form af at sætte sig grundigere ind i www.biologifaget.dk    eller i at læse fagets formål og undervisningsvejledning på www.emu.dk , eller det kan være en praktisk fordybelse i form af afprøvning af noget laboratorie- eller feltarbejde, som for eksempel:

-        Iagttage og TEGNE smådyr fra dammen detaljeret under stereolup i laboratoriet

-        Nøgle og lave artsliste over vandhullets smådyr, men nu i en ny biotop: Vandhullet øst for stien igennem Åmosen

-        Øve sig i at nøgle planter ud fra den nye universalnøgle til alle danske planter

-        Tappe birkesaft fra GRENE og finde ud af, hvordan du kan bruge denne klassiske forårsaktivitet i din undervisning.

 

Fra 11.00 har jeg 5 individuelle evalueringssamtaler a 15 minutter i Blå Stue; i denne uge vil jeg gerne tale med Andreas, Ann Katrine, Asbjørn, Asger og Bjarke (Christoffer og Frederik er stand-by)

 

 

Læs på Viggo, hvad undervisergruppe 3 (Magnus, Andreas, Sille) har lagt ud til os (holdet + lærer) af forberedelse.

 

Info til undervisergruppen:

 

Gå ind på www.biologifaget.dk   under fanen ”Forløb” og find redaktørens (Esben Eriksen) forslag til en årsplan for 7. klasse i skoleåret 15/16.

 

Læs forløbet igennem fra august til juni.

 

Vælg 2 af emnerne som I vil undervise holdet i – jeg vil foreslå emnerne ”En model af cellen” og ”Angreb af mikroorganismer!”, men det er op til undervisergruppen at bestemme hvilke af forløbets emner I vil undervise holdet i; bare sørg for at koordinere det med den anden undervisergruppe.

 

Ud over at undervise i det faglige stof så skal I som sagt sørge for at planlægge og sætte tid af til de 10 minutters feedback og didaktisk diskussion + til faglærerens 5 minutter.

 

Hvis du er sat på til samtale i denne uge så tænk over de 3 fokuspunkter:

-        Hvordan ser det ud med dit fremmøde, din trivsel & glæde og din aktivitet indenfor faget?

-        Hvordan arbejder du med tilegnelsen af faglig viden og kunnen i Naturfag -  og med udviklingen af din naturfaglige professionsidentitet?

-        Hvordan oplever du timerne i Naturfag – hvad mener du er særligt godt og velfungerende, og er der nogle områder, hvor du synes at det kunne være bedre eller anderledes?

 

16

Fagligt fokus: Biologi.

 

I disse timer har vi fokus på undervisning i faget Biologi

 

Undervisergruppe 4 underviser holdet fra 08.15 til 10.10, inklusive tid til spørgsmål, feedback og didaktisk diskussion.

 

Efter formiddagspausen er der så selvorganiseret fordybelsesarbejde i Biologi: Det kunne for eksempel være en teoretisk fordybelse i form af at sætte sig grundigere ind i www.biologifaget.dk    eller i at læse fagets formål og undervisningsvejledning på www.emu.dk , eller det kan være en praktisk fordybelse i form af afprøvning af noget laboratorie- eller feltarbejde, som for eksempel:

-        Klassisk nøgling af blomsterplanter ud fra Feltfloraen (og en lup): Prøv at nøgle den gule blomstrende Eng-Kabbeleje fra Lærerskolens vandhul (eller fra engen i Åmosen) fra side 45 i ”Dansk Feltflora”; på siderne før side 45 findes forklaringer på de fagudtryk, som anvendes i nøglen. NB! Prøv IKKE at nøgle en mælkebøtteblomst

-        Den svære: Prøv at nøgle den blomstrende Star der står med sorte blomsterstande fra blågrønne tuer i vandhullerne øst for stien igennem Åmosen; begynd på side 614.

-        Trækendskab: Prøv at nøgle grene fra løvtræer (uden blade) ud fra nøglen på side 724; start med en du kender (for eksempel Hassel, Birk eller Bøg) og prøv bagefter med en art du ikke kender.

-        Blomstrende træer netop nu: Prøv om du i hegnene i landskabet omkring Lærerskolen (ved hjælp af ”Træer og buske i Skov og hegn) kan finde og bestemme 3 af de hvidblomstrede træer som blomstrer lige nu: Mirabel, Slåen og Kræge.

-        Tag ud til de blomstrende ”anemonebede” i Hvidkildeskovene og se om du kan finde: Hvid Anemone, Lærkespore, Bingelurt, Lungeurt, dansk Ingefær – og måske endda en Gul Anemone?

 

 

Fra 11.00 har jeg 5 individuelle evalueringssamtaler a 15 minutter i Blå Stue; i denne uge vil jeg gerne tale med Christoffer, Frederik, Jakob, Luca, og Magnus. (Maria og Marie er stand-by)

 

 

 

 

Læs på Viggo, hvad undervisergruppe 4 (Marie, Theis, Asbjørn, Søren) har lagt ud til os (holdet + LÆRER) af forberedelse.

 

Info til undervisergruppen:

 

Gå ind på www.biologifaget.dk   under ”Emner” og find emnet ”Basis-økologi”.

 

Klik på ”Basis-økologi”, gå ind under ”Kredsløb” og vælg 2 af emnerne herinde, som I vil undervise holdet i – jeg vil foreslå emnerne ”Fotosyntese” og ”Nitrogenkredsløbet”, men det er op til undervisergruppen at bestemme hvilke emner I vil undervise holdet i; bare sørg for at koordinere det med den anden undervisergruppe.

 

Ud over at undervise i det faglige stof så skal I som sagt sørge for at planlægge og sætte tid af til de 10 minutters feedback og didaktisk diskussion + til faglærerens 5 minutter.

 

Hvis du er sat på til samtale i denne uge så tænk over de 3 fokuspunkter:

-        Hvordan ser det ud med dit fremmøde, din trivsel & glæde og din aktivitet indenfor faget?

-        Hvordan arbejder du med tilegnelsen af faglig viden og kunnen i Naturfag -  og med udviklingen af din naturfaglige professionsidentitet?

-        Hvordan oplever du timerne i Naturfag – hvad mener du er særligt godt og velfungerende, og er der nogle områder, hvor du synes at det kunne være bedre eller anderledes?

 

17

Aktuelt fra naturens og naturvidenskabens verden – april måned

 

I disse timer beskæftiger vi os med, hvad der er aktuelt ude i naturen og i nyhedsstrømmen om naturvidenskab og undervisning.

 

Først skal vi høre nogle aktuelle arters naturhistorie; dem der gerne vil formidle deres art indendøre gør det her.

 

Derefter kommer jeg med en række udvalgte nyheder fra naturvidenskabens eller undervisningens verden og sætter dem lidt i perspektiv (for eksempel i forhold til videnskabsteorien).

 

Vi kører op til Svinehaverne efter formiddagspausen og går en tur rundt på overdrevene og i skoven for at opleve nogle af de arter som er aktuelle i april, så det er også muligt at formidle sin art herude.

 

Målet er at lære området + nogle arter at kende; jeg vil fortælle om udvalgte arter og vi tager nogle felthåndbøger, nogle kikkerter og noget fangstudstyr med, så man kan nøgle arter parvis/i mindre grupper.

 

Påklædning til at være ude i landskabet efter formiddagspausen (pt. ser det vådt ud!) og frem til kl. 13; vi mødes på den store parkeringsplads efter formiddagspausen, hvor vi fordeler os på bussen, privatbiler og cykler.

 

Tag bil eller cykel med, hvis du har mulighed for det.

 

Vi kører op ad Alpevej og til venstre ad vejen Tørvelong (der står et skilt til ”Spejdercenter Egebjerg”) og frem til P-pladsen/cykelrastepladsen på højre side af Tørvelongvejen.

 

Også gerne en lille turrygsæk med ekstra varmt tøj, noget at drikke, noget at sidde på og plads til et par felthåndbøger.

 

Læs om følgende arter af planter: Hvid anemone, Sphagnum, Vorterod, Guldstjerne, Krat-viol, Løgkarse, Mælkebøtte og Skov-syre.

 

Læs om følgende øvrige arter: Gul engmyre, Rødrygget tornskade, Løvsanger, Gulspurv, Sangdrossel, Havemyre, Jagtedderkop og Muldvarp.

20

Fagligt fokus: Geografi

 

I disse timer har vi fokus på undervisning i faget Geografi

 

Undervisergruppe 5 underviser holdet fra 08.20 til 10.10, inklusive tid til spørgsmål, feedback og didaktisk diskussion.

 

Efter formiddagspausen har jeg lidt oplæg til praktikken til jer.

 

I den sidste times tid er der så selvorganiseret fordybelsesarbejde i Geografi: Det kunne for eksempel være en teoretisk fordybelse i form af at sætte sig grundigere ind i www.geografifaget.dk    (læs de nye årsplaner for geografi og prøv evt.. chatsupporten) eller i at læse fagets formål og undervisningsvejledning på www.emu.dk , eller det kan være en praktisk fordybelse i form af afprøvning af noget laboratorie- eller feltarbejde, som for eksempel:

-        Gravning af en jordprofil, for eksempel nede i skoven i Åmosen og/eller på overdrevsskrænten vest for solfangeranlægget

-        Lære de 5-6 hovedgrupper af strandsten at kende, for eksempel på stranden ved ”Præstens Skov”

-        Studere og tegne akvariegrus under stereolup

-        Lave forsøget ”Drivhuseffekten på glas”

-        Lave øvelsen ”En uges affald” og vise resultatet i timerne i næste uge

-        Lav en vejrstation og en vejrudsigt; lav øvelsen om vejrudsigten, tjek det vejrudstyr som vi har og kom med et konkret bud på hvilket nyt udstyr vi kunne overveje at købe til faget

-        Forberede en forbrugerundersøgelse i Brugsen i Ollerup – for eksempel om økologiske varer, fair trade varer og lavprisvarer.

 

Fra 11.00 har jeg 5 individuelle evalueringssamtaler a 15 minutter i Blå Stue: I dag vil jeg gerne tale med Frederik, Marie, Mathias, Mikkel Kærgaard og Mikkel Ravn. Stand-by: Peter og Rasmus.

 

Læs på Viggo, hvad undervisergruppe 5 (Theo, Mikkel, Frederik og Luca) har lagt ud til os (holdet + lærer) af forberedelse.

 

Hvis du har et bud på en god gæstelærer til timerne i uge 24, så sig til.

 

Oplæg til undervisergruppen:

 

Gå ind på www.geografifaget.dk   under fanen ”Forløb” og find redaktørens (Christian Sandby-Møller) forslag til en årsplan for 9. klasse i skoleåret 15/16.

 

Læs forløbet igennem fra august til juni.

 

Vælg 2 af emnerne som I vil undervise holdet i – jeg vil foreslå emnerne ”Økonomiske og militære samarbejder” og ”En bæredygtig fremtid?”, men det er op til undervisergruppen at bestemme hvilke af forløbets emner I vil undervise holdet i; bare sørg for at koordinere det med den anden undervisergruppe.

 

Ud over at undervise i det faglige stof så skal I som sagt sørge for at planlægge og sætte tid af til de 10 minutters feedback og didaktisk diskussion + til faglærerens 5 minutter.

 

Hvis du er sat på til samtale i denne uge så tænk over de 3 fokuspunkter:

-        Hvordan ser det ud med dit fremmøde, din trivsel & glæde og din aktivitet indenfor faget?

-        Hvordan arbejder du med tilegnelsen af faglig viden og kunnen i Naturfag -  og med udviklingen af din naturfaglige professionsidentitet?

-        Hvordan oplever du timerne i Naturfag – hvad mener du er særligt godt og velfungerende, og er der nogle områder, hvor du synes at det kunne være bedre eller anderledes?

 

21

Fagligt fokus: Geografi

 

I disse timer har vi fokus på undervisning i faget Geografi

 

Undervisergruppe 6 underviser holdet efter formiddagspausen.

 

I timerne inden formiddagspausen har jeg lidt mere oplæg til praktikken til jer + et oplæg om arbejdsformen ”Geografien bag nyhederne”.

 

I den sidste times tid op til pausen er der så selvorganiseret fordybelsesarbejde i Geografi: Det kunne for eksempel være en teoretisk fordybelse i form af at sætte sig grundigere ind i www.geografifaget.dk    (læs de nye årsplaner for geografi og prøv evt.. chatsupporten) eller i at læse fagets formål og undervisningsvejledning på www.emu.dk , eller det kunne være aktiviteter som

-        Forbered 10 minutters ”Geografien bag Nyhederne” ud fra min model og artikelsamlingen, og fremlæg det for holdet i næste uge.

-        Lær hovedgrupperne af strandsten at kende, lav en udstilling af dem i et af lokalets glasskabe og undervis holdet 10 minutter i det i næste uge. NB! Tag gerne på stranden inden mandagens timer og saml nogle forskellige sten, som vi kan arbejde med.

-        Lav aktiviteten ”En uges affald”, fremlæg resultatet i timerne i næste uge og læg op til en drøftelse på holdet af hvordan man kunne bruge dette i sin undervisning af forskellige aldersgrupper (alt i alt 10 minutter).

-        Tegn tværprofil og mål strømhastighed i Syltemae å (OBS! Muligvis er der farligt dybt mudder ved jernbroen ned i åmosen). Hæng resultaterne op på opslagstavlen i Mindedal.

-        Bestem jordarten i blomsterengen, i overdrevsskrænten vest for solfangeranlægget, i køkkenhaverne bag Toften og i Åmosen. Hæng resultaterne op på opslagstavlen i Mindedal.

-        Trafiktælling på Svendborgvej. Hæng resultaterne op på opslagstavlen i Mindedal.

 

Fra 0910 har jeg 3 individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue: I dag vil jeg gerne tale med Peter, Claus og Mikkel Kærgaard. Stand-by: Mikkel Ravn og Rasmus.

 

 

Afbud: Hvis du ikke kan komme til timerne, så husk at melde afbud på Viggo.

 

Lektie: Læs på Viggo, hvad undervisergruppe 6 (Christoffer, Jakob, Peter, Amalie) har lagt ud til os (holdet + lærer) af forberedelse.

 

Tænk over, hvilken af formiddagens fordybelser du helst vil deltage i.

 

Medbring de bedste sten fra din samling af strandsten J

 

Vejledning til undervisergruppen: Gå ind på www.geografifaget.dk   under ”Emner” og find emnet ”Naturgrundlaget”.

 

Klik på ”Naturgrundlaget”, og vælg 2 af emnerne herinde, som I vil undervise holdet i – jeg vil foreslå emnerne ”Det danske landskab” og ”Jordbunden”, men det er op til undervisergruppen at bestemme hvilke emner I vil undervise holdet i; bare sørg for at koordinere det med den anden undervisergruppe.

 

Ud over at undervise i det faglige stof så skal I som sagt sørge for at planlægge og sætte tid af til de 10 minutters feedback og didaktisk diskussion + til faglærerens 5 minutter.

22

Naturen netop nu – juni måned

 

Efter tjek-ind (husk afbud) lægger jeg op til de 3 sidste aktiviteter, som jeg gerne vil give jer med på vejen ud i årspraktikken. Hver aktivitet varer 45 minutter, og efter en pause er der 10 minutters fremlæggelser af hver af de 3 aktiviteter.

 

Aktivitet 1 - Biologi: Mad & Motion – lav en køkkenhave sidst i maj.

 

Aktivitet 2 – Geografi: Grøngødning – i teori og praksis.

 

Aktivitet 3 – Natur/teknik: Jagten på det hvide guld i det lokale supermarked; hvor mange sukkerknalder er der i Morgenmadsprodukter, færdigretter til aftensmaden og fredagsslik som Toblerone?

 

Efter formiddagspausen kører vi op til overdrevet ”Svinehaverne” for at se på, hvilke orkideer, kødædende planer, fugle og smådyr der er aktuelle deroppe netop nu.

Beklædning og fodtøj til at kunne gå og arbejde ude, også på våd bund.

 

Jeg har plads i bussen til 9 personer, så medbring gerne cykel eller bil.

 

Jeg luftede muligheden af at fremlægge nogle af sidste uges aktiviteter, med det har jeg skåret væk for at få tid til at prøve de 3 sidste aktiviteter.

 

Læs om følgende arter af urter: Honningurt, Havre, Kornblomst, Porre, Grøntkål, Rødbede, Blærerod, Soldug og Majgøgeurt.

 

Læs om følgende dyrearter: Stær, Nattergal, Rødrygget Tornskade, Grøn Frø, Snog, Bænkebider og Ørentvist.

24

Tema: Afrunding af semestret og det sidste afsæt til årspraktikken

Vi mødes i Mindedal efter morgensang, hvor jeg kommer med et kort oplæg til morgenens arbejde med professionsidentiteten, rettet mod årspraktikken.

Derefter tager hver enkelt ud på en alene-refleksionstur ude i Naturen (medbring det udleverede ark med refleksionsspørgsmål).

På det aftalte tidspunkt er man tilbage i Mindedal igen, hvor man taler med de andre på holdet om sine refleksioner, fordelt på 4 bordgrupper i undervisningslokalet.

Til sidst laver vi en fælles opsamling, hvor hvert bord præsenterer nogle eksempler på, hvad de har talt om, for os andre.

Efter formiddagspausen arbejder vi med afgangsprøverne i Geografi og i Biologi: Martin Søgård er gæstelærer fra 10.35 til 12.30 med råd, ideer og vejledning til at lave afgangsprøver i biologi og i geografi.

Påklædning til at kunne opholde dig alene ude i Naturen i en god halv times tid; hvis det er tørvejr stillesiddende på en fredelig plet (husk siddeunderlag) og hvis det er regnvejr gående en tur rundt derude.

 

Computer med til timerne efter formiddagspausen.

 

Tænk over følgende 3 punkter vedrørende din professionsidentitet:

 

-        Lav en lille liste over ting du kunne gøre regelmæssigt igennem hele praktikåret for at fremme din krops sundhed og velvære, og tag den med ud til din halve time alene i naturen; reflekter over listen herude og beslut dig for én ting som du lover dig selv, gruppen og eventuelt læreren at gøre igennem hele praktikåret

-        Prøv at spørge dig selv et par gange i de kommende dage, hvem det egentlig er, som lytter til de tanker som du har inde i hovedet? Mediter lidt over dette spørgsmål i din halve time ude i naturen og kom tilbage med nogle overvejelser over, om denne filosofiske ide om en dybere identitet (i denne professionsmodel kaldet for Jeget) end den socialt konstruerede identitet (i modellen kaldet for Egoet) kunne give dig en dybere ro, en større selvstændighed og en mere kritisk distance til din tankestrøm i praktikåret?

-        Den sidste del af din professionsidentitet i denne model er den mængde af naturfaglig viden og kunnen som du indtil nu har tilegnet dig igennem livet; prøv at opdele (det vigtigste af) denne mængde i

o   Niveau 1: De nye faglige ønsker, lyster og interesser, som du har, men som du endnu ikke har arbejdet målrettet og vedholdende på at tilegne dig (de faglige frø)

o   Niveau 2: Den faglige viden og kunnen, som du jævnligt øver dig i/repeterer; det som du arbejder målrettet og vedholdende på at blive bedre til (de faglige spirer)

o   Niveau 3: Den faglige viden og kunnen, som du mestrer; det du er helt sikker i, det som rutine for dig, det du kan på rygmarven vidensmæssigt og færdighedsmæssigt (de modne faglige frugter)

 

Forberedelse til timerne efter formiddagspausen:

 

Den fællesfaglige naturfagsprøve

Læs følgende sider omkring naturfagene og den fællesfaglige naturfagsprøve

til mandag d. 13. juni. Vi kommer til at arbejde med forberedelse til biologi og

geografiprøverne og med den nye fællesfaglige prøve. Vi kommer til at

arbejde både praktisk og teoretisk med prøverne og forberedelsen til denne.

Fællesfaglige fokusområder

http://ntsnet.dk/fællesfagligefokusområder

Organisering af naturfagstimerne

http://ntsnet.dk/fællesfagligt/organisering inkl. disse afsnit:

Se vejledende timetal og forslag til fordeling

Se forslag til fleksibel årsplanlægning af naturfagsundervisningen

/Martin Søgaard

 

Skriv dig i løbet af formiddagen på den liste over samtaler, som fra denne time hænger på opslagstavlen i undervisningslokalet i Mindedal (over akvariet).

25

Tema: Afrunding af semestret og det sidste afsæt til årspraktikken

 

Mulighed for at få en individuel evaluerings- og vejledningssamtale, målrettet mod årspraktikken.

Samtaler (20 minutter per person) i løbet af de disponible dage mandag den 20. og tirsdag den 21. juni (jeg hænger en liste op på opslagstavlen i Mindedal, som man kan skrive sig på)

 

Litteratur

Om undervisningen i linjefaget Naturfag:

www.naturfagsundervisning.dk

Om artskendskab og naturformidling:

”Træer og Buske i landskabet”, Vedel og Møller, Politikens Håndbøger 2013.

”Fuglene i Danmark”, Meltofte og Fjeldså,

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

”Natur 15 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos, 2013.

www.fugleognatur.dk

Om hvad der er aktuelt indenfor den naturvidenskabelige forskning:

www.videnskab.dk

Om undervisning i skolefagene:

www.biologifaget.dk

www.geografifaget.dk

www.naturteknikfaget.dk

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag vægt på:

-        læring og undervisning i naturen året rundt

-        iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

-        at de studerende selv kommer på banen som undervisere for holdet

-        at undervisningen bliver til i dialog og i fællesskab imellem læreren og de studerende

Lærerens forventninger til dig som studerende

-        at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at opfylde formålet og nå målsætningen

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i den ugentlige opdatering af Undervisningsplanen.

-        at du komme stabilt til timerne og melder afbud så vi har det med til dagens tjek-ind, gerne på min mobil: 42 40 02 26

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

Undervisningsplan Naturfag 2. årgang forår 2015

-          Opdateret 17. juni

 

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen, både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – med henblik på at opnå en dybere, bredere og mere detaljeret forståelse af, hvordan naturen i og omkring os er bygget op, fungerer og kan udforskes og formidles.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-          inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold

-          baseret på forskningen indenfor naturvidenskab og indenfor undervisning og læring

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig indsigt og bæredygtig udvikling såvel lokalt som globalt.

 

Målsætning

 

Målet for linjefaget er generelt, at den enkelte studerende

 

-       tilegner sig en dybere faglig indsigt, viden og færdigheder indenfor udvalgte, eksemplariske naturfaglige emner (linjefagets kerneområder) på et faglærerniveau (begynder)

-       opnår et bredt overblik over hvad der er aktuelt inden for natur-fagområdet (naturfaglige nyheder) og i naturen (naturen netop nu) året rundt

-       arbejder hen imod at kunne lave en professionel faglig formidling og didaktisk refleksion

 

Målet med dette forløb er der ud over særligt at forberede de studerende fagligt og fagdidaktisk til at kunne begynde at undervise i naturfag ude i skolerne i praktikåret – med særligt henblik på skolefagene biologi, geografi og natur/teknik.

 

Indhold

Uge

Indhold

Forberedelse og info

3

Intro til linjefaget Naturfag; holdet, undervisningsplanen og undervisningsgrupperne.

 

Grupperne forbereder deres undervisning; de har tid til at gøre det i undervisningstiden, her i uge 3 fra 10.35 -12.30 og i uge 5 fra 8.30 – 10.10.

 

Samtidig med det er der individuelle samtaler med Ingvar.

 

Samtalerne har fokus på din baggrund for faget, på hvilke interesser og fremtidsdrømme du har indenfor faget og på, hvordan du nu står i forhold til undervisningsplanens målsætning og forventninger

 

Vi fordeler holdet på 3 faggrupper: natur/teknik, biologi og geografi – så vidt muligt efter interesse, dog således at der er minimum 7 studerende i hver faggruppe.

 

Efter et indledende møde med udveksling af ideer og erfaringer deler hver faggruppe sig i 2 undervisergruppe, der hver især begynder at forberede deres undervisningsgang (se opgavebeskrivelsen under den uge, hvor I skal undervise holdet).

 

Vi skal også have fordelt de første 8 af de 30 fuglearter, som vi gennemgår i løbet af dette semester: Opgaven er at blive ”professor” i denne ene fugleart og formidle den bedst muligt i ord, tekst og billeder til resten af holdet i næste uge.

 

Tidsrammen er 5-10 minutter per fugl/professor.

 

Medbring dit UNI-Login.

 

Forbered dig på samtalens 3 fokuspunkter.

4

Naturen netop nu: Januar.

 

Fokus på træer og fugle i vinterlandskabet.

 

De første 8 fuglearter præsenteres af dagens fugleprofessorer: Opgaven er at formidle fuglens naturhistorie i ord, billeder og lyd (find dens stemme på DOF’s hjemmeside) på 5-10 minutter, med holdet som målgruppe og foran tavlen i Mindedal.

 

Efter formiddagspausen underviser jeg i træer og buske ude i vinterlandskabet.

 

Naturfaglige nyheder

-       de vigtigste naturfaglige nyheder fra ind- og udland…

Vi går en tur ud i landskabet efter formiddagspause.

 

Læs om følgende arter af træer og buske: Eg, bøg, Hestekastanje, Rød-el, Grå-pil, Alm. Hyld og Hassel, gerne i grundbogen ”Træer og buske i Danmark”.

 

Læs om følgende fuglearter: Gråspurv, Musvit, Rødhals, Spurvehøg, Fiskehejre, Ravn, Hættemåge og Grågås.

 

Den fuglebog, som jeg synes har de bedste naturhistorier, er ”Fuglene i Danmark”, redigeret af Meltofte og Fjeldså.

 

Læs januar måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”.

5

Fagligt fokus: Natur/teknik.

 

Grupperne forbereder deres undervisning fra 8.30 – 10.10.

 

Samtidig med det er der individuelle samtaler med Ingvar.

Gruppe 1 underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til afsluttende feedback og didaktiske diskussion.

 

Gruppens opgave er at sætte sig ind i portalen www.naturteknikfaget.dk   og udvælge og formidle det af indholdet, som de finder mest interessant og relevant for holdet.

 

Undervisningen skal både indeholde teori og praksis, og undervisergruppen skal i god tid lægge ud på Fronter, hvordan resten af holdet skal forberede sig til deres undervisning.

 

Vi får besøg af en gruppe HF’ere far 10.35 – 12.30

6

Naturfaglige nyheder

-       udvalgte naturfaglige og lærerfaglige nyheder

-       introduktion til gode naturfaglige nyhedskilder

 

Fagligt fokus: Natur/teknik.

Åbent hus: Vi får formodentlig besøg af kommende ansøgere i timerne denne dag.

 

Vi fordeler de næste 8 fuglearter.

 

Gruppe 2 underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til afsluttende feedback og didaktiske diskussion.

 

Gruppens opgave er at sætte sig ind i portalen www.naturteknikfaget.dk   og udvælge og formidle det af indholdet, som de finder mest interessant og relevant for holdet.

 

Undervisningen skal både indeholde teori og praksis, og undervisergruppen skal i god tid lægge ud på Fronter, hvordan resten af holdet skal forberede sig til deres undervisning.

 

 

Vinterferie

8

Naturen netop nu: Februar.

 

Fokus på træer og fugle i vinterlandskabet.

 

Naturfaglige nyheder

 

Dagens fugleprofessorer:

 

Blåmejse – Julie

Solsort – Kirsten

Gærdesmutte – Kristoffer

Ringdue – Sonai

Bogfinke – Sofie

Sanglærke – Emil

Krage – David

Troldand - Magnus

 

Vi går en tur ud i landskabet efter formiddagspausen og frem til frokost; husk påklædning til skiftevis at stå og gå.

 

Læs om følgende arter eller slægter af træer: Birk, Lind, Taks, Ahorn, Ask, Skov-fyr, gran og ædelgran, gerne i grundbogen ”Træer og buske i Danmark”.

 

Læs om følgende fuglearter: Blåmejse, Solsort, Gærdesmutte, Ringdue, Bogfinke, Sanglærke, Krage og Troldand.

 

Læs februar måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen” + artiklen ”Askevældet”.

9

Tema: Laboratorieøvelser – en smagsprøve på det videnskabelige laboratoriearbejde, tilpasset og målrettet forholdene ude på skolerne

 

-       introduktion til temaet

-       gennemgang af laboratorierne

-       dannelse af 6 forskerteam

-       forskerteamet konstituerer sig og planlægger arbejdet

-       gennemgang, klargøring og ordning af udstyret til teamets første laboratorieøvelse

-       forskerteamet går i gang med at lave de 6 laboratorieøvelser, på de 6 poster eller stationer i laboratorierne, i den aftalte rækkefølge

-       forskerteamet laver en samlet rapport over de 6 forsøg, hvor der lægges vægt på, hvad det mest lærerige ved hvert forsøg var, om noget kunne gøres bedre eller tilføjes til forsøget og på nogle didaktiske og pædagogiske refleksioner over hvordan man bedst muligt kan lave forsøget med eleverne ude i skolerne

-       Rapporten afleveres i mappen ”Laboratorieøvelser – en smagsprøve”.

 

Efter formiddagspausen er der individuelle samtaler med Ingvar i Blå Stue, samtidig med at teamene arbejder videre med forsøgene.

Du kan læse om de fleste af laboratorieøvelserne under overskriften ”Aktiviteter” på siderne www.naturteknikfaget.dk , www.geografifaget.dk og www.biologifaget.dk ; vi skal lave forsøgene ”Intro til mikroskopet”, ”Mikroskopi af grønkorn”, ”Hjemmelavet drivhuseffekt” (står under ”Giv den gas”), ”Dyrk bakterier”, ”Bakterier på mobilen”, ”Påvisning af stivelse i mad” og ”Koldt og varmt vand i havet”.

 

Læs om den sidste af laboratorieøvelserne her:

 

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311842  

10

Tema: Laboratorieøvelser – en smagsprøve på det videnskabelige laboratoriearbejde, tilpasset og målrettet forholdene ude på skolerne

 

Efter et kortere oplæg fra mig arbejder teamene videre med forsøgene; jeg er til stede med råd og vejledning frem til formiddagspausen – efter den har jeg så individuelle samtaler frem til cirka kl. 12; planen er at tale med Christoffer, Kristina, Laurits, Troels og Frederik i dag.

Målet for dagens arbejde er:

-       Teamet får prøvet de 6 forsøgsopstillinger

-       Teamet afleverer en rapport over forsøgsarbejdet i mappen ”Laboratorieøvelser – en smagsprøve…”

-       Teamet sætter den sidste forsøgsopstilling pænt på plads; de fleste materialer skal i en af plastopbevaringskasserne med låg og sætter på plads (mærkes med Dymo’en) under laboratoriebordet ved nordvinduet i laboratoriet

-       Teamets akvarium (nr. på akvariet svarer til teamets nr.) er rengjort og tjekket som beskrevet i forsøgsvejledningen, så det er klart til forløbene efter Påske.

 

 

Praktik og Påske

15

Tema: Udeskole  -  vi bruger skolehaver som laboratorier for forsøg med økologi og med læringsmål

 

Udeskoleforløb med skole- og forsøgshaver, målrettet mod biologi i 7.-9-.klasse.

 

Med udgangspunkt i de nye fælles mål for faget biologi skal vi prøve at undersøge, hvordan man kan arbejde med kompetenceområder/mål og læringsmål indenfor et udeskoleforløb, der foregår i 3 forskellige former for skolehaver.

Læs siden om skolehaverne: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311832

 

Læs side 3-25 i bogen ”På jagt efter små dyr i vandet”.

 

Team 1 begynder skolehavearbejdet i køkkenhaven, team 2 i blomsterhaven nord for køkkenhaven, team 3 i vandhaven og team 4 i blomsterhaven vest for vandhaven.

16

Fagligt fokus: Biologi.

 

Vi begynder med en fælles tjek-ind og et kort oplæg 08.15 i Mindedal.

 

Udeskoleforløbet fortsættes fra ca. 8.35– 10.10: Team 4 arbejder i køkkenhaven (begynd med at klargøre jorden i græskarbedet syd-vest for drivhuset + sæt kæmpegræskar, kæmpesolsikke og tagetes til forspiring + sæt gerne en mejsekasse op i køkkenhaven, så de kan spise larverne der kommer i kålen…), team 1 i blomsterhaven nord for køkkenhaven (lav jeres bed derfra hvor team 2 nåede i sidste uge; rens jorden syd for skuret og helt ind til hyldebusken grundigt for brændenælder (spis dem!) og andet invasivt rodukrudt ), team 2 i vandhaven(undersøg dyrelivet og lug dunhammer væk (spis dem!) og team 3 i blomsterhaven vest for vandhaven (lav jeres bed derfra hvor team 4 nåede i sidste uge, men ikke der hvor et team fra Balancen er ved at gøre deres område klart).

 

Individuelle evalueringssamtaler med Tine, Kristina og Jonathan, fra 9.20 i Blå Stue: Tine kommer 9.20, Kristina banker på 9.35 og Jonathan banker på 9.55.

 

 

Læs side 26-45 i bogen ”På jagt efter små dyr i vandet”.

 

Gruppe 3 underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til afsluttende feedback og didaktiske diskussion.

 

Gruppens opgave er at sætte sig ind i portalen www.biologifaget.dk   og udvælge og formidle det af indholdet, som de finder mest interessant og relevant for holdet – herunder gerne eksempler på prøvespørgsmål.

 

Undervisningen skal både indeholde teori og praksis, og undervisergruppen skal i god tid lægge ud på Fronter, hvordan resten af holdet skal forberede sig til deres undervisning.

17

Fagligt fokus: Biologi.

 

Vi begynder med et fælles tjek-ind og et kort oplæg 08.15, herunder fordeling af maj måneds arter af spiselige planter og spændende fugle på holdet + aftale om hvad vi gør med friskoleeleverne fra 10.35.

 

Udeskoleforløbet fortsættes fra ca. 8.45– 10.10: Team 3 arbejder i køkkenhaven, team 4 i vandhaven, team 1 i vandhaven og team 2 i køkkenhaven. NB: Vi får som aftalt besøg i dag af elever fra Ollerup friskole, som vi fordeler på de 4 team som så tager dem med i deres arbejde.

 

Individuelle evalueringssamtaler med Peter, Malaika og Rasmus, fra 9.20 i Blå Stue: Peter kommer 9.20, Malaika banker på 9.35 og Rasmus banker på 9.55.

 

 

Læs side 46 -71 i bogen ”På jagt efter små dyr i vandet”.

 

Gruppe 4 underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til afsluttende feedback og didaktiske diskussion. NB: Vi får som aftalt besøg i dag af elever fra Ollerup friskole, som jeg tænker enten er med i den undervisning i biologi som gruppen har tilrettelagt, eller vi afsætter et par folk til at tage elevene med ned til dammen og lave vandundersøgelser med dem der.

 

Gruppens opgave er at sætte sig ind i portalen www.biologifaget.dk   og udvælge og formidle det af indholdet, som de finder mest interessant og relevant for holdet holdet – herunder gerne eksempler på prøvespørgsmål.

 

Undervisningen skal både indeholde teori og praksis, og undervisergruppen skal i god tid lægge ud på Fronter, hvordan resten af holdet skal forberede sig til deres undervisning.

 

18

Lærerens stund: Opsamling af det faglige fokus på Biologi, af arbejdet med skolehaver ift. forsøg og fælles mål, og måske et par naturfaglige nyheder.

Naturen netop nu: Maj.

 

 

 

 

 

Medbring gerne computer eller Ipad til morgentimerne, og dit uni-login.

 

Vi går en tur ud i landskabet efter formiddagspausen og ser på nogle af Maj måneds aktuelle arter af urter og fugle.

 

Læs om følgende arter af urter: Mælkebøtte, Løgkarse, Ramsløg, Skovmærke, Skovsyre, Skvalderkål, Stor nælde og Vandkarse i ”Spis vilde planter”.

 

Læs om følgende fuglearter: Landsvale, Løvsanger, Stillits, Gøg, Rørhøg, Sangdrossel og Allike.

 

Læs maj måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”.

 

 

Faguge + praktikforberedelsesuge

21

Fagligt fokus: Geografi

Vi begynder med en fælles tjek-ind og et kortere oplæg om det sidste praktiske arbejde med skolehaver som forsøgslaboratorier 08.15.

Udeskoleforløbet fortsættes fra ca. 8.45– 10.10: Det praktiske arbejde i skolehaverne færdiggøres i disse timer, ud fra morgenens oplæg.

Hvis alt er gået som planlagt (se ugerne ovenfor), så har alle team nu været igennem alle 3 forskellige former for skolehaver (vand-, blomster- og køkkenhave).

 

Det vi mangler i haverne er

-       at få tilsået de sidste blomsterhaver (jeg forklarer hvordan i oplægget) samtidig med at de to team afprøver den nye ”Smådyr fra landjorden” – bestemmelsesdug og ”Små dyr i hus og have”.

-       at få lavet et par forsøgsbede færdige i køkkenhaverne: Kartoffelbedet luges, hyppes og ½-delen af de dækkes med plantemateriale (ukrudt luget op fra de andre bede) – og porrebedet tilplantes (jeg forklarer hvordan) og ½-delen dækkes

-       og så var der vist et team som ikke kom i vandhaven som planlagt; de kan så gøre det denne gang: Her afprøves bestemmelsesdugen om vanddyr + bogen ”Små dyr i sø og å”.

 

Individuelle evalueringssamtaler med Kirsten og Rasmus i Blå Stue: Kirsten kommer 9.30 og Rasmus banker på 9.50.

 

Gruppe 5 underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til afsluttende feedback og didaktiske diskussion.

 

Gruppens opgave er at sætte sig ind i portalen www.geografifaget.dk   og udvælge og formidle det af indholdet, som de finder mest interessant og relevant for holdet – herunder gerne eksempler på prøvespørgsmål.

 

Undervisningen skal både indeholde teori og praksis, og undervisergruppen skal i god tid lægge ud på Fronter, hvordan resten af holdet skal forberede sig til deres undervisning.

22

Fagligt fokus: Geografi

 

Vi begynder 08.15 med en fælles tjek-ind og et kort oplæg om at lave et undervisningsforløb mv.

Udeskoleforløbet fortsættes fra ca. 08.45 til 10.10: Det praktiske og teoretiske arbejde med skolehaverne afsluttes i disse timer; hvert team laver et undervisningsforløb i skolehaver på 3-5 lektioner. Udover tidsplanen for disse lektioner skal det indeholde et formål, 2-4 af de nye fælles mål og en liste over materialer (jfr. den model for en undervisningsplan som jeg viser jer). Undervisningsforløbet afleveres på siden ”Havedagbog” senest fredag den 12. juni: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311828 .

 

 

Kig på dette eksempel på et af de nye fælles mål, som kunne opfyldes med et skolehaveforløb: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/biologi/7-9-klasse/unders%C3%B8gelse/evolution/fase-1

 

Kig på det tværfaglige undervisningsforløb om skolehaver som ligger på emu.dk; følg dette spor ind til siden: http://www.emu.dk/modul/skolehaver-undervisningsforl%C3%B8b  

 

Gruppe 6 underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til afsluttende feedback og didaktiske diskussion.

 

Gruppens opgave er at sætte sig ind i portalen www.geografifaget.dk   og udvælge og formidle det af indholdet, som de finder mest interessant og relevant for holdet holdet – herunder gerne eksempler på prøvespørgsmål.

 

Undervisningen skal både indeholde teori og praksis, og undervisergruppen skal i god tid lægge ud på Fronter, hvordan resten af holdet skal forberede sig til deres undervisning.

23

Naturen netop nu: Juni.

 

Naturfaglige nyheder

 

 

Om morgenen er der naturfaglige nyheder, og efter en lille pause går vi udenfor i ”Det grønne klasseværelse” for at lave en sidste øvelse/et forsøg, som I kunne overveje at prøve at lave med en klasse.

 

Vi går en tur ud i landskabet efter formiddagspausen.

 

Hav beklædning og fodtøj til at kunne gå og arbejde ude, også på våd bund.

 

Læs om følgende arter af urter: Hjulkrone, Sødskærm, Hundegræs, Almindelig Mangeløv, Blærerod, Vandmynte, Majgøgeurt, Tiggerranunkel, Kildemos og Padderok.

 

Læs om følgende dyrearter: Stær, Rørsanger, Nattergal, Stor Flagspætte, Dammusling og Hvirvler.

 

Læs juni måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”

 

 

Specialekurser

25

Afrunding af semestret : Vi runder dette første semester af naturfagslæreruddannelsen af med en sidste aktivitet ude i naturen: Udesidning med fokus på

-       refleksion over dit formål med det næste år

-       sansning af naturen omkring dig når du sidder alene og stille midt i den

Evaluering af semestret : Efter formiddagspausen evaluerer vi ved at lave konkrete og begrundede ændringsforslag til denne undervisningsplan (fokus på indhold), ud fra de erfaringer, indsigter og holdninger som I har nu og med henblik på at opfylde fagets formål og mål bedst muligt.

Vi laver 4 grupper (skovlene, kultivatorerne, riverne og såmændene) der skal løse disse opgaver:

-       tage en runde med ideer til ændringsforslag til undervisningsplanen

-       tage en didaktisk diskussion af ændringsforslagene og prioritere dem (1-3) som der er størst opbakning til i gruppen og som I synes er bedst didaktisk begrundede

-       fremlægge (de vigtigste af) jeres ændringsforslag på 5 minutter og bagefter lede 5 minutters spørgsmål til og didaktisk debat af jeres ændringsforslag

-       i løbet af gruppearbejdstiden løse jeres opgave i Insektbedet som beskrevet på tavlen

Påklædning til at kunne gå en tur ud i naturen – og til at kunne sidde stille ½ times tid et sted i naturen (tøj til at holde varmen/skygge for solen + noget at sidde på, for eksempel et tæppe).

 

Påklædning til at kunne arbejde en sidste gang med jorden i 15 minutter.

 

Læs undervisningsplanen igennem fra en ende af, noter dig de steder hvor du synes at indholdet kunne gøres bedre eller erstattes af noget andet og forbered dig på at fremlægge dit eventuelle ændringsforslag til undervisningsplanen for gruppen + argumentere didaktisk for det.

 

Du skal altså fokusere på indholdet i undervisningsplanen (den midterste spalte), men vær bevidst om at indholdet skal vælges så det er med til at opfylde formålet med og nå målene i undervisningsplanen.

 

26

Individuel vejledning om undervisning i naturfag i praktikåret

Mulighed for individuel vejledning om undervisning i Naturfag i praktikåret – hvis du har ønske om det så book en tid til en samtale i løbet af de disponible dage mandag den 23. og tirsdag den 24. juni (jeg hænger en liste op på opslagstavlen i Mindedal).

 

Litteratur

”Natur 15 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos, 2013.

”Træer og Buske i landskabet”, Vedel og Møller, Politikens Håndbøger 2013.

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

(disse 5 grundbøger koster i alt cirka 540 kr. i Troels boghandel, hvor vi får 10 % rabat)

www.videnskab.dk

www.biologifaget.dk

www.geografifaget.dk

www.naturteknikfaget.dk

www.naturfagsundervisning.dk

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag vægt på:

-       læring og undervisning i naturen året rundt

-       iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

-       at de studerende selv kommer på banen som undervisere for holdet

-       at undervisningen og undervisningens kvalitet bliver til i løbende dialog imellem læreren og de studerende

Lærerens forventninger til dig som studerende

-       at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at opfylde formålet og nå målsætningen

-       at du komme stabilt til timerne og ellers melder afbud på Fronter eller til mig

-       at du forbereder dig til timerne som beskrevet i Undervisningsplanen

-       at du deltager opmærksomt, aktivt og konstruktivt i timerne og løser de aftale opgaver om oplæg mv.

Ingvar Haubjerg Nielsen

Undervisningsplan Naturfag 4. årgang 2014-15

-          opdateret 23. januar

 

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen, både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – med henblik på at opnå en dybere, bredere og mere detaljeret forståelse af, hvordan naturen i og omkring os er bygget op, fungerer og kan udforskes og formidles.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-          inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold

-          baseret på den internationale forskning indenfor det naturfaglige og det læreruddannelsesmæssige område.

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknik i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig indsigt og bæredygtig udvikling såvel lokalt som globalt.

 

Målsætning

                                                                                                                                                 

Målet for linjefaget er generelt, at den enkelte studerende

 

-       tilegner sig en dybere faglig indsigt, viden og færdigheder indenfor udvalgte, eksemplariske naturfaglige emner (linjefagets kerneområder), svarende til et (begyndende) faglærerniveau

-       opnår et bred overblik over hvad der er aktuelt inden for natur-fagområdet (naturfaglige nyheder) og i naturen (naturen netop nu) året rundt

-       kommer op på at kunne lave en faglig formidling og en didaktiske refleksion på et sikkert, velovervejet og professionelt niveau (svarende til et begyndende faglærerniveau).

 

Målet med dette forløb er der ud over særligt at sætte fokus på evolution og biologisk mangfoldighed (herunder et bredt og undervisningsorienteret artskendskab) og på de store organsystemer, der er grundlaget for menneskekroppens opbygning og sunde funktion (herunder at kunne undervise i sundhed og lave forskellige praktiske øvelser inden for menneskets biologi).

 

Indhold

 

Uge

Indhold

Forberedelse og info

33

Tema: Planerne og praktikken.

Tjek-ind: Navn + naturfaglige interesseområde.

Undervisningsplanen: Gennemgang, drøftelse og navne på skoleårets oplæg og opgaver.

Oplæg om Professionsmodellen, tænketur og tematiseret debat i grupperum: Erfaringer med naturfag i praktikken, Om at bevare sin sundhed som lærer og en gruppe med forskellige temaer.

Kort opsamling til sidst: Var det nok fagfaglige praktikefterbehandling?

34

Naturen netop nu – August.

Ugens videnskabshistorie (Sådan bygger man et univers): Julius

 

Naturfaglige nyheder.

Ud at se på, høre om og arbejde med hvad der rører sig i haverne og i naturen netop nu.

Påklædning til at kunne gå og arbejde udenfor i landskabet.

35

En introduktion til biosfæren og til økosystemerne.

 

Ugens videnskabshistorie (Vort Moderlige Hav): Simone

 

Læs kapitel 52: En introduktion til økologi og til biosfæren.

 

Ingvar gennemgår de store linjer af kapitlet, hvorefter vi laver praktiske øvelser/feltarbejde: Holdet fordeles på økosystemerne strand, vandhul, skovbæk, eng og kompostbunke, som beskrives fysisk, kemisk, samfundsmæssigt og der skitseres et fødenet.

Hver gruppe fremlægger deres vigtigste resultater på 5 minutter og får de sidste 10 minutter til at planlægge arbejdet over de næste to gange.

36

En introduktion til biosfæren og til økosystemerne.

 

Ingvar gennemgår mere af kapitel 52 : Biomerne.

45 minutters fortsat arbejde med økosystemerne: Brug gerne stereolupper og håndbøger.

Over middag tager vi til stranden, hvor dagens team underviser i strandens dyreliv og sten (se oplægget på Fronter).

Dagens team: Lasse, Kathrine,

37

 

 

Ugens videnskabshistorie (Velkommen til Solsystemet): Toke.

 

Naturfaglige nyheder

 

Naturen netop nu – September.

 

 

Vi begynder dagen med videnskabshistorie og naturlige nyheder.

Derefter 45 minutters fortsat arbejde med økosystemerne, med fokus på at forberede 10 minutters formidling af økosystemerne: DFL’s vandhul, DFL’s eng, komposten, åmosens vandhul og skovbækken/åen i mosen.

Over middag går vi en naturvandring imellem de 5 økosystemer, som dem der har arbejdet med den præsenterer for resten af holdet + gerne med et par sætninger på engelsk også til amerikanerne.

38

Ugens videnskabshistorie (Jorden i bevægelse): Ulbæk.

 

Førstehjælp for Naturfagslærere.

 

 

Efter ugens videnskabshistorie gennemgår jeg førstehjælpens 4 hovedpunkter, ABC-princippet og hjerte-lungeredning for voksne, for børn og for babyer, og derefter nogle andre udvalgte førstehjælpsemner.

 

Efter middag laver vi nogle grupper, som øver førstehjælp ved at opsætte en række scenarier, hvor man så skiftes til at være førstehjælper, simulant og observatører der med en tjekliste tjekker, om førstehjælperen fik gjort det hele i den rette rækkefølge.

 

Vi skal også afprøve det nye førstehjælpsudstyr – og finde en god måde at rense og opbevare det på.

39

Tema: Invertebrater – med særligt fokus på insekter.

 

Ugens videnskabshistorie (Tilværelsens Rigdom): Julius.

 

 

 

Læs kapitel 33: Invertebrater – et liv uden rygrad…

Vi lægger ude med ugens videnskabshistorie ved Lasse, og derefter gennemgår jeg udvalgte dele af kapitel 33.

Den sidste del af timerne bruger vi på at studere invertebraterne i samlingerne i Mindedal og på skolens område: Hvor mange forskellige arter af invertebrater kan vi finde på skolens område? Hvor mange af dem kan vi sætte et navn på? Hvordan kunne man begejstre og aktivere børn og unge med alt dette kryb og kravl?

Fra cirka 14.30 kommer Emil på besøg og holder et inspirerende oplæg om invertebrater, med fokus på insekterne.

40

Invertebrater – med særligt fokus på insekter.

 

Ingvar er på kursus - dagens team står for undervisningen i invertebrater, med særligt fokus på insekter.

Dagens team: Jon, Asbjørn, Toke.

Påklædning til at kunne arbejde udendørs i noget af timerne.

41

Tema: Den løvfældende skov

Ingvar er på kursus – holdet arbejder selvorganiserende; jeg vil foreslå at holdet bruger timerne på at tage på en skovtur sammen, med fokus på at finde og studere så mange forskellige svampe og invertebrater som muligt.

 

Tag billeder af svampene og læg dem ind på Fronter, så vi kan gennemgå dem sammen i uge 43 – og tag billeder af de invertebrater, som I ikke kan bestemme og send dem til www.fugleognatur.dk

Efterårsferie

 

 

43

Naturen netop nu – Oktober: Fokus på svampe.

 

Ugens videnskabshistorie (Den hvileløse abe): Magnus, Jens Jacob.

 

Eventuelt også Naturfaglige nyheder – ellers tager vi dem over de næste par uger.

 

 

Læs kapitel 31 om svampe.

 

Læs om at finde spiselige svampe i naturen på siden ”Spis Naturen” – den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311836

 

Påklædning til at kunne arbejde udendørs i noget af timerne: Efter middag går vi en tur ud for at se på svampe i parken, i mosen, på markerne og i skoven.

44

Fremlæggelse af de vigtigste svampearter man bør kende (De 3 lister på www.naturfagsundervisning.dk ).

 

Videnskabsteori: Gå en tur i naturen med bevidsthedens forsker-indstilling.

 

Naturfaglige nyheder.

Læs kapitel 1 frem til afsnit 1.3; dvs. læs om biologiens hovedtemaer og læg især vægt på afsnit 1.2 om evolution.

45

Biologi som videnskab (Kapitel 1) – jeg gennemgår hovedlinjerne i teksten og kommer med en række forslag til, hvordan man kan lave øvelser i den naturvidenskabelige metode.

 

Naturfaglige nyheder.

 

Læs resten af kapitel 1, dvs. afsnit 1.3 om de to vigtigste metoder i naturvidenskaben.

 

Julius og Christian Raymond underviser fra 13.35

46

Workshop-timer

Holdet mødes samlet 10.35 i Mindedal, og ingen workshops begynder, før alle de tilstedeværende er oplyste og fordelte.

 

Kl. 12.15 er der opsamling i Mindedal, hvor hver workshop har 5 minutter til at dele det mest lærerige, de har oplevet, med resten af holdet.

 

Dagens workshops er:

-       Lego Mindstorm (Julius er tovholder)

-       Fuglehuse og foderpladser, ved dammen og på terrassen (Bjarke)

-       Fugle og fisk i Ollerup så (Thomas)

-       Kompost (Eventuelt)

 

Dem der ikke var til timer i mandags bedes skrive en besked i Fronterrummet om, hvilken workshop de ønsker at tilmelde sig.

 

Ingvar holder feriefridag.

47

Tema: Evolution.

 

Kort opsamling og evaluering af sidste uges workshoptimer.

 

Ugens videnskabshistorie: Darwins ejendommelige ide (kapitel 25 i ”En kort historie…), oplæg ved Bjarke.

 

Forsøgsakvarier.

Læs kapitel 22: Et darwinistisk syn på livet…

48

Tema: Evolution.

 

(Ugens videnskabshistorie: Livets opståen, kapitel 19 i ”En kort historie…)

 

Forsøgsakvarier.

Læs kapitel 25: Livets historie på Jorden – fokuser gerne på de geologiske perioder.

49

Naturen netop nu – December: Fokus på fugle og træer i vinterlandskabet.

 

 

Sko og påklædning til at kunne gå en tur på en tre timers tid (+ ½times frokostpause undervejs) igennem mosen, det åbne landskab og Hvidkildeskovene – for at se på hvad der er aktuelt af træer og fugle i vinterlandskabet.

 

Medbring en lille turrygsæk til egen drikkedunk, ekstratøj og evt. håndbøger – samt til lidt af det fælles udstyr i form af madpakker, tæpper, håndbøger, lupper og et par presenninger.

 

Forbered dig ved at læse om nogle af de arter, som jeg forventer at vi møder undervejs på turen: Ravn, Råge, Musvåge, Hættemåge, Sølvmåge, Fasan, Musvit, Bogfinke, Gærdesmutte, Rødel, Hassel, Hyld, Tjørn, Eg, Kvalkved, Kirsebær, Elm, Rødgran, Sølvgran, Nordmannsgran og Lærk.

50

Faglige samtaler (10-15 minutter) i Blå Stue, med 3 fokuspunkter:

1)      Fremmøde

2)      Faglige niveau i forhold til fagets målsætning

3)      Faglærerprofil: Hvordan tænker du at bruget faget i dit fremtidige lærerarbejde?

Forsøgsakvarier.

Faglig skrivning: Rapport, monografi eller resume.

Mens jeg taler med hin enkelte, så arbejder resten af holdet videre med en teamopgave og med en individuel opgave.

Teamopgave:

Gør arbejdet med at indrette, beskrive (på den opslagstavle som hører til akvarier) og igangsætte forsøgsakvarierne helt færdigt (jeg køber de sidste guppyer til denne uge).

Forbered 30 minutters faglig juleunderholdning til timerne i næste uge: En quiz (for eksempel i ”Biology”, i svampe eller i faglige ord og begreber), en smagsprøve på en naturfilm eller en oplæsning af en særligt god naturhistorie (fra videnskabshistorien, Charles Darwin, Konrad Lorents, Gerald Durrell ol.).

Individuel opgave : Faglig skrivning: Vælg en af disse 3 muligheder:

1)      Lav en beskrivelse af arbejdet med forsøgsakvariet (i den faglige genre der hedder en rapport)

 

2)      Vælg en art (dyr, plante, svamp mv.) som du finder særligt interessant og beskriv dens naturhistorie på 1-2 sider (i den faglige genre der hedder en monografi)

 

3)      Vælg et af de kapitler i”Biology” som vi har gennemgået her i efterårssemestret, og skriv en tekst på et par A-4 sider på dansk, som gengiver essensen eller hovedlinjerne i kapitlet (en form for fagligt resume).

Hvis du skriver faglig hovedopgave indenfor fagområdet, så kan du også vælge at skrive en form for synops til den faglige hovedopgave.

Den første skriftlige opgave afleveres på Lærerens bord eller på naturnielzen@gmail.com når timerne er forbi.

51

Juleafslutning.

 

De sidste 13 faglige samtaler (10-15 minutter) i Blå Stue, med 3 fokuspunkter:

1)      Fremmøde

2)      Faglige niveau i forhold til fagets målsætning

3)      Faglærerprofil: Hvordan tænker du at bruget faget i dit fremtidige lærerarbejde?

Faglig juleafslutning:

 

Fokus på naturfilm, naturquizzer og den gode fortælling om naturvidenskabelig forskning og opdagelser.

 

Hvert af de 6 team står for 30 minutters faglig juleunderholdning (undtagen teamet med Bjarke, som har 50 minutter), samtidig med at jeg har faglige samtaler med de sidste 13 på holdet.

Juleferie

 

 

3

Introduktion til forårets tema: Menneskets biologi – Krop og Sundhed.

 

 

Vi fordeler holdet på forårets 6 undervisergrupper:

Hver undervisergruppe skal undervise resten af holdet - i et af de 7 store organsystemer som vi gennemgår - en mandag fra 10.35 – 12.30 (inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion):

Opgaven består dels i at formidle emnet til en målgruppe af elever efter eget valg (efter at jeg har formidlet det til jer som målgruppe), og dels i at lave øvelser for resten af holdet i emnet.

Øvelserne består af 2 obligatoriske kerneøvelser + eventuelt et antal øvelser som gruppen selv udvælger.

Vi skal også have fordelt de første 8 af de 40 dyrearter, som vi gennemgår i løbet af dette semester: Opgaven er at blive ”professor” i denne ene art og formidle den bedst muligt i ord, tekst og billeder til resten af holdet.

Tidsrammen er 5 minutter per fugl/professor.

4

Naturen netop nu: Januar.

Fokus på træer og fugle i vinterlandskabet.

 

Forberedelsestid til undervisergrupperne, med mulighed for vejledning fra faglæreren, fra 8.30 – 9.30.

Efter en pause begynder fugleprofessorerne deres undervisning i dagens 8 fuglearter

Vi går en tur ud i landskabet engang efter formiddagspausen.

Læs om følgende arter af træer og buske: Eg, bøg, Hestekastanje, Rød-el, Grå-pil, Alm. Hyld og Hassel, gerne i grundbogen ”Træer og buske i Danmark”.

Læs om følgende fuglearter: Gråspurv, Musvit, Rødhals, Spurvehøg, Fiskehejre, Ravn, Hættemåge og Grågås.

Læs januar måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”.

5

De grundlæggende principper for dyrekroppens form og funktion.

 

Jeg gennemgår det læste stof i kapitel 40.

 

Gennemgang af laboratoriernes udstyr og indretning, herunder pasning af forsøgsakvarierne og notering af observationer.

 

Hver undervisergruppe gennemgår, ordner og opdaterer forsøgsudstyret indenfor deres område.

 

Hvis vi får tid, så gennemgår vi også det fælles friluftslivs- og naturfagsdepot, med henblik på at få skabt orden og plads så vi også kan arbejde på langbordet derude, når vi laver laboratorieøvelser.

Læs kapitel 40: De grundlæggende principper for dyrekroppens form og funktion – frem til afsnit 40.3

I løbet af denne gang skal de 6 undervisergrupper have helt styr på, hvad vi har af udstyr i laboratorierne til deres forsøg – og på, hvad de har af ønsker med hensyn til at købe nyt forsøgsudstyr – forbered dig på det ved at kigge på udstyr her: http://www.frederiksen.eu/

6

Fordøjelsessystemet

Læs kapitel 41, frem til 41.4

Kerneøvelser:

-       En model af menneskets fordøjelsessystem, der kan fordøje et fastfoodmåltid og et grøntsagsbaseret måltid.

-       Enzymforsøg – spytamylase.

 

Dagens undervisergruppe: Carina, Tim

Vinterferie

 

 

8

Naturen netop nu: Februar.

 

Fokus på træer og fugle i vinterlandskabet.

 

Naturfaglige nyheder

 

Ugens videnskabshistorie: De smås verden – Toke.

Vi går en tur ud i landskabet.

Læs om følgende arter eller slægter af træer: Birk, Lind, Taks, Ahorn, Ask, Skov-fyr, gran og ædelgran, gerne i grundbogen ”Træer og buske i Danmark”.

Læs om følgende fuglearter: Blåmejse, Solsort, Gærdesmutte, Ringdue, Bogfinke, Sanglærke, Krage og Troldand.

Læs februar måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen” + artiklen ”Askevældet”.

9

Blodkredsløbet

Læs kapitel 42, frem til 42.5.

Kerneøvelser:

-       Blodtryksmåling

-       Dissektion af svinehjerter

Dagens undervisergruppe:

10

Åndedrættet

Læs resten af kapitel 42.

 

Kerneøvelser

-       Måling af lungevolumen

-       Coopers løbetest

 

Dagens undervisergruppe: Jon,

Opgaveskrivning og Påskeferie

 

 

15

Naturen netop nu: April.

 

Naturfaglige nyheder

 

Ugens videnskabshistorie: En ensom planet

Vi går en tur ud i landskabet.

Læs om følgende dyrearter og slægter: Grøn frø, Lille vandsalamander, Snog, Bænkebider, Ørentvist, Regnorm, Almindelig mosesnegl, Bugsvømmer, Vandloppe og Guldsmed.

Læs om følgende fuglearter: Grønirisk, Hvid vipstjert, Allike, Gransanger, Gulspurv, Musvåge og Fasan.

Læs april måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”.

16

Reproduktionssystemet

Læs i kapitel 46, fra 46.3 og frem.

 

Kerneøvelser:

-       Mikroskopi af celler (mitose og meiose)

-       Præventionskasse

 

Dagens undervisergruppe: Lasse,

17

Nervesystemet

Læs kapitel 49.

 

Kerneøvelser:

-       Måling af reaktionstid

-       Mindfulnessøvelser

 

Dagens undervisergruppe: Bellis,

18

Geografisk fordybelse i det land/den region, som årgangen rejser til.

 

Naturfaglige nyheder.

 

Ugens videnskabshistorie (Ild under fødderne):

 

Faguge og rejseuge

 

 

21

Naturen netop nu: Maj.

 

Naturfaglige nyheder

 

 

Vi går en tur ud i landskabet.

Læs om følgende arter af urter: Mælkebøtte, Løgkarse, Ramsløg, Skovmærke, Skovsyre, Skvalderkål, Stor nælde og Vandkarse i ”Spis vilde planter”.

Læs om følgende fuglearter: Landsvale, Løvsanger, Stillits, Gøg, Rørhøg, Sangdrossel og Allike.

Læs maj måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”.

22

Sanserne

 

Læs kapitel 50, frem til afsnit 50.5.

 

Kerneøvelser:

-       Øvelser med synssansen

-       Øvelser med høresansen

 

Dagens undervisergruppe: Bach, Bellis,

23

Naturen netop nu: Juni.

 

Naturfaglige nyheder

 

 

Vi går en tur ud i landskabet.

Læs om følgende arter af urter: Almindelig fuglegræs, Almindelig syre, Engkarse, Grå-bynke, Hvidmelet gåsefod, Korsknap, Spyd-mælde, Sødskærm , Toårig natlys og Vand-mynte i ”Spis vilde planter”.

Læs om følgende fuglearter: Nattergal, Grønbenet rørhøne, Natugle, Gråand, Stær, Munk, Husskade og Rørsanger.

Læs juni måned igennem i ”Natur 15 – lommekalenderen”

Specialekursus

 

 

25

Afrunding og evaluering af årets arbejde med hele holdet.

Ugens videnskabshistorie (Skærveknuserne): Toke

 

Disponible dage


Nogle fra holdet kan få en individuel samtale med Ingvar.

18 + 15 = 33 ugers undervisning 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag vægt på:

-       læring og undervisning i naturen året rundt

-       iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

-       videnskabshistoriske formidlinger/fortællinger

-       en varieret undervisning hvor de studerende er aktivt deltagende og ofte undervisende

-       afprøve brug af billeddokumentation med GO-PRO kamera, Ipad og mobiler

Litteratur

 

Grundbogen:

 

”Biology”, Pearson International Edition, Campbell & Reece m.fl.

 

Supplerende bøger:

 

”Natur 15 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos, 2015

”Træer & Buske i Danmark”, Jørgensen m.fl., Gyldendal 2005

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

(disse 4 bøger koster i alt cirka 500 kr. i Troels boghandel, hvor vi får 10 % rabat)

 

                                                                                         Ingvar Haubjerg Nielsen

 

 

Undervisningsplan Naturfag 5. årgang efterår 2014

-          Opdateret 16. december