Fagbeskrivelse for Naturfag
Drøftelse af en planche der viser fordøjelsessystemets opbygning og biokemi.

Fagbeskrivelse for naturfag


Du kan altid se de opdaterede undervisningsplaner for Naturfag på vores hjemmeside: www.naturfagsundervisning.dk

 

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så dyb indsigt som muligt i naturen, livet og den verden som omgiver os.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-        inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold

-        inspireret af forskningen indenfor naturvidenskab og indenfor undervisning og læring

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig viden og bæredygtig udvikling.

 

Målsætningen for Naturfag:

Målet for linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen (4 semestre) opnår en grad af mestring af 3 ting: Naturfaglig viden, naturfaglige færdigheder og naturfaglig formidling.

- Viden indenfor udvalgte naturfaglige områder, strækkende sig fra et opdateret overblik over den naturfaglige del af nyhedsstrømmen om forskning, landes geografiske forhold og klodens tilstand, over et bredt kendskab til de almindeligste arter af planter, dyr og svampe i Danmark og over til en dybere indsigt i områder som jordkloden, naturgrundlaget, klima, økologi, evolution, globalisering, befolkning og menneskets biologi.

- Færdigheder indenfor vores del af det naturfaglige område, med særligt henblik på feltarbejde (herunder skolehave og udeskole), laboratoriearbejde (med særligt henblik på ”køkkenbordsforsøg” og på den praktisk-mundtlige fællesfaglige prøve i naturfagene), faglig læsning og ekskursioner.

- Formidling af naturfaglig viden og færdigheder på en professionel måde, hvilket især vil sige at kunne gøre det inspirerende, klart, varieret, aktiverende, struktureret, tilpasset til den givne målgruppe og med brug af en så korrekt og opdateret viden som muligt.

 


Den tidligere fagbeskrivelse for Naturfag - til folk med historisk interesse i faget

Fagbeskrivelsen for Naturfag

Fagets timetal er: 320

Liniefaget naturfag dækker liniefagsuddannelse i skolefagene biologi, geografi og natur/teknik. Undervisningen i naturfag på Den frie Lærerskole vil på en og samme tid tage udgangspunkt i en moderne naturvidenskabelig og en historisk-poetisk forståelse af forholdet mellem mennesket og den øvrige natur.

Formål
Formålet med undervisningen i naturfag er, at de studerende bliver gode lærere i fagene biologi, geografi og natur/teknik i de frie skoler, samt at de bliver i stand til og får lyst til at formidle fagområdernes indhold i folkeoplysningen og i andre folkelige fora.
Undervisningen i naturfag skal derfor ud over at give de studerende undervis-ningskompetence inden for de tre skolefag gøre de studerende kompetente til og give dem lyst til at deltage i diskussionen om og udviklingen af de naturviden-skabelige vidensområders særlige placering i den grundtvig-koldske skole-tradition. Ligeledes skal undervisningen give de studerende en sådan indsigt i og personlig holdning til menneskets omgang med den øvrige natur, at de kan og vil deltage i de samfundspolitiske diskussioner om globalisering, økologi og bæredygtighed og kritisk kunne forholde sig til naturvidenskabens funktion i et moderne samfund.

Målet i liniefaget er, at de studerende efter endt forløb besidder tværfaglig- og enkeltfaglig viden både bredt og dybt i de tre fagområder. De studerende skal kunne anvende deres viden fagdidaktisk.
De studerende skal kunne analysere og vurdere undervisningsmaterialer til fagene samt kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på de forskellige niveauer.
Målet er tillige, at de studerende opnår en bred indsigt i og forståelse for naturvidenskab som videnskabsområde herunder naturvidenskabens placering i den videnskabsteoretiske diskurs i samfundet.

Indhold
Undervisningen i naturfag vil derfor have følgende indholdsmæssige kærneområder som vi arbejder med i løbet af studiet:

Biologi
De levende organismer og deres biotoper
Sundhed og fysiologi i biologisk perspektiv
Genetik, evolutions- og adfærdsbiologi
Anvendelse af biologi i produktion og bioteknologi
Feltbiologi og eksperimentel biologi

Geografi
Naturgeografi
Kulturgeografi
Regionalgeografi
Befolkningsgeografi
Samspillet mellem mennesker og natur
Globalisering og rige- og fattige lande

Natur/Teknik
Materialer, stoffer, fænomener og apparater fra hverdagen
Dyr, planter og mikroorganismer
Kroppen og dens funktioner
Centrale sammenhænge i naturen
Regionale og globale mønstre
Den atomare og molekylære verden
Solsystemet og verdensrummet
Ressourceudnyttelse og bæredygtighed
Samfundets og den enkeltes brug af teknik
Naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Vi lægger i liniefaget Naturfag stor vægt på, at undervisningen foregår udendørs, hvor dette er relevant i forhold til emnerne, og vi anvender udeskole/udeundervisning som didaktisk metode.

I den frie skoletradition er værdigrundlag, fortælling, oplysning og oplivning centrale begreber. Vi forholder os i liniefaget Naturfag aktivt til disse begreber samtidig med, at vi har begreber som ”Centrale kundskabs- og Færdigheds-områder”, “Slutmål”, “Delmål”, “Fælles Mål” og “Testning” med, når vi tilrettelægger vores undervisning. Undervisningen tilrettelægges altid i dialog mellem underviser og studerende, og vi bestræber os hele tiden på, også at beskæftige os med, hvad der aktuelt er på den miljømæssige dagsorden, hvad der aktuelt sker på verdensplan, og hvad der sker i naturen netop nu.
Også i liniefaget Naturfag er tilegnelsen af kundskaber og færdigheder et personligt ansvar men en fælles sag.